Hanes UG a A2

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae cwrs Hanes Lefel A yn eich helpu i ddatblygu sgiliau i astudio’r gorffennol ac yna rhoi’ch barn am Hanes a hefyd am faterion cyfoes y byd

Mae Hanes yn bwnc uchel ei barch gan brifysgolion a chyflogwyr, yn bwnc sy’n galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau ymchwil, dadansoddi, synthesis a gwerthuso.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae’r cwrs UG wedi’i rannu’n ddau fodiwl ar wahân.

Mae Modiwl 1 yn delio â Gwleidyddiaeth a Llywodraethu yng Nghymru a Lloegr, 1780-1832 a Newid Economaidd a Chymdeithasol a Phrotestiadau’r Bobl, 1815-1848. Mae Modiwl 2 yn canolbwyntio ar y Trydydd Reich, 1933–1945.

Mae A2 yn ystod yr ail flwyddyn o astudio'n cynnwys dau fodiwl ac y mae un yn waith cwrs o tua 4,000 gair. Mae hyn yn werth 20% o'r marc terfynol ac yn cael ei gyflwyno ym mis Mawrth y flwyddyn A2.

Mae’r modiwl olaf yn delio â phynciau o hanes Prydain ac Ewrop. Caiff y rhain eu harholi ar ddiwedd blwyddyn A2.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU Graddau A*- C gan gynnwys Iaith Saesneg/Cymraeg a Hanes

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy arholiad 80% a gwaith cwrs 20%.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Cod cwrs

GEF314NL

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus mae llawer o fyfyrwyr yn gwneud cais i brifysgol ac yn cael cynnig lle i astudio amrediad o bynciau gradd.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa