Astudiaethau Crefyddol UG a A2

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Achubwch ar y cyfle i ystyried cwestiynau pwysicaf bywyd a dysgu i feddwl yn feirniadol. Beth ydy pwrpas bywyd dynol? Sut dylen ni fyw? Beth sy’n digwydd ar ôl marwolaeth? Pa ddylanwad mae crefydd yn ei gael ar gymdeithas? Astudiwch yr hyn mae meddylwyr gwahanol wedi’i ddweud ac ystyried sut caiff themâu crefyddol eu portreadu yn y cyfryngau.

Mae Astudiaethau Crefyddol ar agor i rai sydd â chrêd grefyddol ac i’r rhai sydd ddim yn meddu ar grêd o gwbl.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae Astudiaethau Crefyddol UG ac U2 wedi'u cynllunio i'ch galluogi i ddatblygu eich diddordeb a’ch brwdfrydedd mewn astudio crefydd a'i le yn y byd ehangach.

Mae'r fanyleb UG yn cynnwys dwy uned sy'n cynnwys ystod eang o bynciau i'w hystyried, gan gynnwys astudiaeth fanwl ac eang o un o chwech prif grefyddau’r byd, crefydd a moeseg ac athroniaeth crefydd.

Mae'r fanyleb Safon Uwch yn caniatáu i ddysgwyr barhau â'u hastudiaeth systematig o grefyddau’r byd, crefydd a moeseg, ac athroniaeth crefydd

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU Graddau A*- C gan gynnwys Iaith Saesneg/Cymraeg

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy arholiad 100%

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Cod cwrs

GEF322NL

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, mae llawer o fyfyrwyr yn gwneud cais i brifysgol a chael cynnig lle i astudio Addysg Grefyddol, Diwinyddiaeth neu Athroniaeth ond mae’n rhoi cefndir da ar gyfer ystod eang o gyrsiau gradd a swyddi.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa