Troeseddeg - Tystysgrif Lefel 3 CBAC yn arwain at Ddiploma

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae Diploma Lefel 3 CBAC mewn Troseddeg yn gymhwyster gydag elfennau Seicoleg, y Gyfraith a Chymdeithaseg sy’n ategu astudiaethau yn y dyniaethau.

Mae hwn yn gymhwyster Cymhwysol Cyffredinol. Byddai’r cymhwyster hwn yn cynorthwyo dysgwyr i symud ymlaen o unrhyw astudiaeth Lefel 2, yn enwedig TGAU mewn Cymdeithaseg, y Gyfraith neu Seicoleg.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae’r cwrs yn cynnwys pedair uned. Bydd yr uned gyntaf yn galluogi dysgwyr i ddangos eu bod yn deall y gwahanol fathau o droseddau, y dylanwadau ar ganfyddiadau pobl o droseddau a pham nad yw rhai troseddau yn cael eu riportio.

Bydd yr ail uned yn caniatáu i’r dysgwyr ddod i ddeall y rhesymau pam bod pobl yn troseddu, gan dynnu ar yr hyn a ddysgwyd yn Uned 1.

Bydd y drydedd uned yn darparu dealltwriaeth o ‘r system gyfiawnder troseddol o adeg y drosedd hyd at y ddedfryd. Bydd dysgwyr yn datblygu’r ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i ystyried y wybodaeth er mwyn adolygu cyfiawnder y dedfrydau mewn achosion troseddol.

Yn yr uned olaf orfodol, bydd dysgwyr yn cymhwyso’u dealltwriaeth o ymwybyddiaeth o droseddolrwydd, damcaniaethau troseddegol a’r broses o ddod â’r cyhuddedig o flaen ei well er mwyn gwerthuso pa mor effeithiol ydy rheolaeth gymdeithasol i gyflenwi polisi cyfiawnder troseddol.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU Graddau A*- C gan gynnwys Iaith Saesneg/Cymraeg.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o waith cwrs ac arholiad.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Cod cwrs

GEF362NL

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus disgwylir y bydd llawer o fyfyrwyr yn gwneud cais i brifysgol ac yn cael cynnig lle i astudio mewn prifysgol neu gael gwaith cyflogedig o fewn y sector cyfiawnder troseddol, gwaith yn y gwasanaeth prawf ac ym maes Cymdeithaseg a Seicoleg.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa