Foundation Degree in Business Studies

Cychwyn (w/c): 16/09/2019 Day/time and duration: To Be Confirmed Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy’n dymuno symud i weithio ym maes rheolaeth a busnes a lluniwyd y cwrs i ddarparu dealltwriaeth o natur sefydliadau, sut maen nhw’n cael eu rheoli a’r amgylchedd allanol cyfnewidiol y maen nhw’n gweithredu ynddyn nhw. Lluniwyd y cwrs i ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a chymwyseddau a fydd yn galluogi myfyrwyr i ddilyn gyrfa ym maes rheolaeth. Mae’r cymhwyster busnes y bydd myfyrwyr yn ei ennill yn eang ei sail.

Cynigir y cwrs hwn gan Athrofa Prifysgolion Blaenau'r Cymoedd (UHOVI) mewn partneriaeth strategol â Phrifysgol De Cymru.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Ymhlith y modiwlau astudiaeth mae: Rheolaeth ac Ymddygiad Sefydliadol; Cysylltiadau Marchnata; Economeg, Y Gyfraith a Rheoleiddio; Cyflogadwyedd a Datblygiad Personol; Dadansoddi Strategol mewn Busnes; Rheoli Menter; Adnoddau Dynol a Rheoli Gwybodaeth Ariannol.

Gofynion Mynediad

Ni fydd myfyrwyr aeddfed dros 21 oed angen unrhyw gymwysterau ffurfiol. Bydd dysgwyr dan 21 angen 1 Lefel A neu gymhwyster lefel 3.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy aseiniadau unigol a grwp, arholiadau ysgrifenedig a chyflwyniadau llafar.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Ffioedd

Additional Fee Notes

Dim ceisiadau gan fyfyrwyr o wledydd tramor nad ydynt yn hanu o'r UE

Cod cwrs

15E509NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallwch wneud cais am ystod o gyrsiau atodol yn cynnwys BA (Anrh) mewn: Astudiaethau Busnes, Busnes Rhyngwladol, Busnes a Marchnata, Busnes a Chyllid, Rheolaeth Busnes ac Adnoddau Dynol, BA Busnes a Rheolaeth Cadwyn Gyflenwi. Gall cymhwyster busnes eich helpu i symud eich gyrfa yn ei blaen mewn cwmnïau yn y sector cyhoeddus a phreifat i gyrraedd swyddi fel swyddog gweithredol marchnata, rheolwr manwerthu, swyddog AD neu gynorthwyydd cyllid. Gydag astudiaeth bellach neu hyfforddiant pellach gallech symud i swyddi fel banciwr, gwarantydd yswiriant, ymgynghorydd rheoli neu reolwr datblygu busnes.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa