Foundation Degree in Sustainable Construction & Surveying

Cychwyn (w/c): 10/09/2019 Day/time and duration: To Be Confirmed Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae angen tîm rheoli medrus, technegol ar y diwydiant adeiladu i gyflenwi prosiectau newydd a rheoli portffolios adeiladau sydd eisoes yn bodoli. Mae’r cwrs hwn yn dysgu’r sgiliau technegol sydd eu hangen arnoch chi i weithio fel uwch dechnegydd yn y diwydiant adeiladu a’r diwydiant eiddo ac yn caniatáu i chi symud ymlaen i raglenni addysg uwch eraill. Datblygwyd y rhaglen astudio ar y cyd â Phrifysgol De Cymru. Mae’n caniatáu i ddysgwyr heb y cyfle i astudio drwy raglenni rhyddhau am ddiwrnod astudio i ennill cymwysterau pellach drwy astudio ar gyfer Gradd Sylfaen mewn Adeiladu Cynaliadwy a Syrfeo ar gyrsiau gyda’r nos yn unig neu ar gyrsiau dydd a nos rhan amser (yn ôl y galw). Mae’r cwrs yn cynnig ystod o fodiwlau wedi’u llunio i roi gwybodaeth academaidd a sgiliau ymarferol i ymarferwyr y diwydiant, y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar bobl broffesiynol a thechnegwyr yn y diwydiant adeiladu.

Bwriad cyffredinol y rhaglen ydy datblygu sgiliau deallusol, ymarferol a phersonol y myfyrwyr hyd eitha eu gallu a’u paratoi ar gyfer gyrfa yn gweithio yn yr Amgylchedd Adeiledig mewn amrywiaith o rolau. Cyflenwir y nod drwy ddarparu sail addysgol gadarn yn agweddau ymarferol a damcaniaethol y diwydiant adeiladu a’r diwydiant eiddo a phynciau cyflenwol eraill. Astudiaethau Achos ein Dysgwyr - Darllenwch Astudiaeth Achos Sean Barlow yma: http://www.cymoedd.ac.uk/case-studies/he-case-study-sean-barlow.aspx

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Defnyddir fformat dysgu cyfunol yn cynnwys darlithoedd, seminarau, tiwtorialau ac ymweliadau â safleoedd. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn dysgu dan gyfarwyddyd, cyflwyniadau, aseiniadau, paratoi ar gyfer tiwtorialau ac ymarferion datrys problemau. Cewch eich asesu drwy gyfuniad o waith cwrs ac arholiadau. Mae’r cwrs yn ddwy flynedd o astudiaeth ran amser ac un flwyddyn o ddysgu yn y gweithle, byddwch yn mynychu'r coleg am un diwrnod llawn neu am ddwy noson yr wythnos.

Lluniwyd y cymhwyster cyffredinol o ystod o fodiwlau lefel 4 a lefel 5 yn gyfanswm o 40 credyd. Mae’r modiwl dysgu yn y gweithle yn orfodol ar gyfer y Radd Sylfaen.

Modiwlau Lefel 4 • Modelu Cysyniadaol a Dyluno Cynaliadwy • Practis Safle, Cynllunio a Mesur 1 • Practis Safle, Cynllunio a Mesur 2 • Syrfeo • Deunyddiau Adeiladu1 • Deddf Adeiladu • Economeg Adeiladu • Technoleg Adeiladu • Adeiladau Cynaliadwy

Modiwlau Lefel 5 • Prosiect Grwp/Modelu/BIM • Prosiect Adeiladu| • Gweinyddu Contract • Tendro ac Amcangyfrif • Technoleg Adeiladu 2 • Astudiaethau Annibynnol • Dysgu yn y Gweithle

Gofynion Mynediad

Dylai dysgwyr fod o leiaf yn 18 oed ac fel arfer yn meddu ar y canlynol: Lleiafswm o 1 Lefel A a 3 TGAU gradd C neu uwch ac yn cynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith. Ymhlith y cymwysterau eraill a gaiff eu hysytyried mae: Tystysgrif Genedlaethol BTEC / Diploma /Uwch GNVQ/AVCE mewn Astudiaethau Adeiladu (neu debyg). Neu fel arall: Gellir ystyried myfyrwyr hyn heb y cymwysterau academaidd ond yn meddu ar brofiad perthnasol yn y diwydiant adeiladu, yn amodol ar gyfweliad.

Asesiad

Asesir drwy aseiniadau yn ystod y cwrs a phrofion arholiadau ar ddiwedd pob modiwl a phriodol i bob modiwl. Mae llwyddo i gwblhau’r dyfarniad yn dibynnu ar gyflawni’r nifer gofynnol o gredydau academaidd mewn modiwlau priodol yn arwain at y Radd Sylfaen.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Ffioedd

Additional Fee Notes

Dim ceisiadau gan fyfyrwyr o wledydd tramor nad ydynt yn hanu o'r UE

Cod cwrs

05P523NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallech symud ymlaen i gwrs BSc mewn Mesur Meintiau a Rheolaeth Fasnachol a chwrs BSc mewn Rheoli Prosiect (Adeiladu) Bydd cwblhau’r radd sylfaen yn caniatáu mynediad i Flwyddyn 2 (llawn amser) y cyrsiau BSc neu i flwyddyn 4 (rhan amser) y cyrsiau BSc. Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus byddwch yn derbyn dyfarniad Prifysgol De Cymru.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa