Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (cyfunol)

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ennill hyder i fynd ymhellach yn eich dewis o yrfa ac yn gwella’ch datblygiad personol, gan eich helpu i gyrraedd eich nodau mewn addysg a hyfforddiant.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio amrywiaeth o unedau, a gallai hyn gynnwys Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Blant, Pobl Ifanc ac Oedolion, Iechyd a Diogelwch, Paratoi ar gyfer Cyflogaeth Swydd, Chwarae a Gweithgareddau Ymarferol, Datblygiad Personol a Maetheg.

Byddwch hefyd yn astudio Sgiliau Hanfodol Gwaith a Bywyd, Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. Er mwyn ennill Diploma, rhaid i chi fynd ar brofiad gwaith ymarferol.

Gofynion Mynediad

Mae angen 3 TGAU A*- E, a rhaid i hyn gynnwys Mathemateg a Chymraeg/Saesneg, neu fod wedi cwblhau rhaglen alwedigaethol lawn ar Fynediad 3 ac mae rhaid i hyn gynnwys TGAU Mathemateg a Saesneg/Cymraeg graddau A*-E neu gyfwerth megis Mynediad 3 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. Yn ogystal â chyflwyno DBS boddhaol, mae'n rhaid i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth o'u haddasrwydd i weithio yn y sector gofal. Bydd pob ymgeisydd yn cael pro forma "Addasrwydd ar gyfer Gofal" y mae'n rhaid ei gwblhau.

Ynghyd â dau eirda derbyniol, a gwiriad Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Cewch wahoddiad i gyfweliad, a chael asesiad llythrennedd a rhifedd, i weld os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi

Asesiad

Bydd angen i chi gwblhau aseiniadau yn ystod y flwyddyn a chewch eich asesu ar sail y rhain. Mae CACHE yn argymell bod angen isafswm presenoldeb o 80% er mwyn llwyddo i gwblhau'r cwrs hwn.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Learners attending Care and Childcare courses need to purchase a £ 11.00 polo shirt to wear at placement and to pay for a DBS check.

Cod cwrs

01F121AA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau'r Diploma yn llwyddianus mae modd i chi fynd ymlaen i astudio am Ddiploma Lefel 2 CACHE mewn Gofal Plant, Dysgu a Datblygu neu i wneud Lefel 2 BTEC Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Lefel 2 Gwaith Chwarae.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.