Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs yn rhoi’r gwybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i weithio mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cynnwys Nyrsio, Gwaith Cymdeithasol ac Addysgu. Byddwch yn mynychu’r coleg dair gwaith yr wythnos, ar y pedwerydd diwrnod byddwch yn gwneud profiad gwaith. Ynghyd â’r Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru sy’n gyfwerth ag un Lefel A.

Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn gadael y Coleg yn meddu ar gymhwyster cyfwerth ag un Lefel A, yn gwella’ch rhagolygon am swydd. A Nantgarw - Os ydych wedi mynychu addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg o'r blaen, cewch yr opsiwn i ddilyn 3 o'r 9 uned trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd hyn yn rhoi'r cyfle ichi gynnal a defnyddio'ch sgiliau Cymraeg a bydd yn eich helpu i baratoi ar gyfer gweithio mewn sector lle cydnabyddir fod prinder siaradwyr Cymraeg - mantais sicr yn y gweithle!

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae’r cwrs wedi’i rhannu’n unedau ac mae’n cynnwys amrywiaeth o bynciau perthnasol i waith Iechyd a gofal Cymdeithasol

Ar gyfer Bagloriaeth Cymru byddwch yn ystyried ystod eang o feysydd yn cynnwys sut mae Cymru’n ‘ffitio i mewn' i Ewrop a gweddill y byd, iechyd y genedl a sut i fod yn fentrus.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU gradd A*- C, yn cynnwys Saesneg/Cymraeg, Mathemateg a Gwyddoniaeth neu fod wedi cwblhau rhaglen alwedigaethol berthnasol lawn ar Lefel 2 gyda phroffil cyffredinol o radd teilyngdod. Rhaid i raglen Lefel 2 hefyd gynnwys TGAU Saesneg/Cymraeg, Gwyddoniaeth a Mathemateg graddau A*-C neu gyfwerth megis Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. Ynghyd a geirda boddhaol. Yn ogystal â chyflwyno DBS boddhaol, mae'n rhaid i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth o'u haddasrwydd i weithio yn y sector gofal. Bydd pob ymgeisydd yn cael pro forma "Addasrwydd ar gyfer Gofal" y mae'n rhaid ei gwblhau.

Rhaid bod gennych gliriad boddhaol y Swyddfa Datgeliad a Gwahardd (DBS). Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn asesir eich llythrennedd a’ch rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi. Efallai caiff ymgeiswyr sy’n meddu ar y profiad priodol ond sydd ddim, o anghenraid, yn cwrdd â’r gofynion academaidd eu hystyried.

Asesiad

Cewch brofiad o amrediad o ddulliau asesu a gall hyn gynnwys gwaith cwrs, arholiadau, gweithgareddau chwarae rôl, cyflwyniadau a mwy.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Learners attending Care and Childcare courses need to purchase a £ 11.00 polo shirt to wear at placement and to pay for a DBS check.

Cod cwrs

01F301AA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen i gwrs Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu gael swydd ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.