Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad plant

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen arnoch am yrfa mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd Gofal Plant.

Treulir amser yn y coleg am ddau ddiwrnod yr wythnos a’r tri diwrnod arall ar brofiad gwaith yn rhoi’r theori ar waith gan fod rhaid i chi arddangos cymhwysedd o ran eich gwybodaeth a’ch sgiliau. Byddwch yn cael ymweliadau cyson a’ch asesu’n gweithio gyda phlant.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Rhaid i ddysgwyr gyflawni lleiafswm o 65 credydi ennill Diploma lefel 3 CACHE mewn Gofal Addysg a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon) (QCF). Cyfuniad fydd y rhain o unedau gorfodol ac opsiynol a fydd yn adlewyrchu’ch rôl gwaith.

Mae disgwyl i ddysgwyr wneud 700 awr o brofiad gwaith o fewn amrywiaeth o amgylcheddau gwaith go iawn. Ni fydd yr amser a dreulir gyda phlant o fewn teulu/teulu estynedig y dysgwyr yn gwarchod neu drwy drefniadau anffurfiol eraill yn diwallu anghenion y gofyniad.

Byddwch yn astudio ystod o unedau, megis Datblygiad Plant o 0 -19 oed, Arsylwi ac Asesu, Chwarae, Cynllunio i gwrdd â gofynion y cwricwlwm, Diogelu a gweithio mewn partneriaeth gyda rhieni a gweithwyr proffesiynol. Yn ogystal â’r unedau hyn byddwch yn astudio Sgil Hanfodol Cyfathrebu.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU gradd A*- C yn cynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg neu fod wedi cwblhau rhaglen alwedigaethol berthnasol lawn ar Lefel 2 a rhaid i hyn hefyd gynnwys TGAU Saesneg/Cymraeg a Mathemateg graddau A*-C neu gyfwerth megis Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. Ynghyd â geirda boddhaol. Yn ogystal â chyflwyno DBS boddhaol, mae'n rhaid i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth o'u haddasrwydd i weithio yn y sector gofal. Bydd pob ymgeisydd yn cael pro forma "Addasrwydd ar gyfer Gofal" y mae'n rhaid ei gwblhau.

Rhaid bod gennych gliriad y Gwasanaeth a Datgeliad a Gwahardd (DBS) Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn asesir eich llythrennedd a’ch rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir drwy ddefnyddio ystod o ddulliau a fydd yn cynnwys aseiniadau ysgrifenedig ac asesir gwaith ymarferol mewn lleoliadau gwaith.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Learners attending Care and Childcare courses need to purchase a £ 11.00 polo shirt to wear at placement and to pay for a DBS check.

Cod cwrs

01F302NC

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch wneud cais am swydd ym maes gofal plant e.e. ysgol, meithrinfa, canolfan ddydd, ysbyty neu weithio'n breifat fel nani i deulu neu symud ymlaen i gwrs Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant a fydd yn caniatáu i chi astudio ar gyrsiau/cyrsiau gradd mewn Addysg Uwch.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.