Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (cyfunol)

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ennill hyder i fynd ymhellach yn eich dewis o yrfa ac yn gwella’ch datblygiad personol, gan eich helpu i gyrraedd eich nodau mewn addysg a hyfforddiant.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio amrywiaeth o unedau, a gallai hyn gynnwys Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Blant, Pobl Ifanc ac Oedolion, Iechyd a Diogelwch, Paratoi ar gyfer Cyflogaeth Swydd, Chwarae a Gweithgareddau Ymarferol, Datblygiad Personol a Maetheg.

Byddwch hefyd yn astudio Sgiliau Hanfodol Gwaith a Bywyd, Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. Er mwyn ennill Diploma, rhaid i chi fynd ar brofiad gwaith ymarferol.

Gofynion Mynediad

Mae angen 3 TGAU A*- E, a rhaid i hyn gynnwys Mathemateg a Chymraeg/Saesneg, neu fod wedi cwblhau rhaglen alwedigaethol lawn ar Fynediad 3 ac mae rhaid i hyn gynnwys TGAU Mathemateg a Saesneg/Cymraeg graddau A*-E neu gyfwerth megis Mynediad 3 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. Yn ogystal â chyflwyno DBS boddhaol, mae'n rhaid i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth o'u haddasrwydd i weithio yn y sector gofal. Bydd pob ymgeisydd yn cael pro forma "Addasrwydd ar gyfer Gofal" y mae'n rhaid ei gwblhau.

Ynghyd â dau eirda derbyniol, a gwiriad Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Cewch wahoddiad i gyfweliad, a chael asesiad llythrennedd a rhifedd, i weld os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi

Asesiad

Bydd angen i chi gwblhau aseiniadau yn ystod y flwyddyn a chewch eich asesu ar sail y rhain. Mae CACHE yn argymell bod angen isafswm presenoldeb o 80% er mwyn llwyddo i gwblhau'r cwrs hwn.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Notes

Learners attending Care and Childcare courses need to purchase a £ 11.00 polo shirt to wear at placement and to pay for a DBS check.

Cod cwrs

01F121YA

Dilyniant Gyrfa

 • Ar ôl cwblhau'r Diploma yn llwyddianus mae modd i chi fynd ymlaen i astudio am Ddiploma Lefel 2 CACHE mewn Gofal Plant, Dysgu a Datblygu neu i wneud Lefel 2 BTEC Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Lefel 2 Gwaith Chwarae.

Potential Careers

Career Info

 • Medical practitioner

  Average salary: £58,520

 • Care worker or home carer

  Average salary: £16,692

 • Houseparent or residential warden

  Average salary: £16,205

 • Ambulance staff (excluding paramedic)

  Average salary: £22,425

 • Nursing auxiliary or assistant

  Average salary: £19,617

 • Medical or dental technician

  Average salary: £31,161

Description

Medical practitioners diagnose mental and physical injuries, disorders and diseases, prescribe and give treatment, recommend preventative action, and conduct medical education and research activities. They may specialise in particular areas of modern medicine or work in general practice and, where necessary, refer the patient to a specialist.

Entry Requirements

Entrants require a university degree from a medical school recognised by the General Medical Council followed by a year of pre-registration training as a house officer. Some medical schools operate graduate entry schemes. Once the pre-registration period as house officer is completed, doctors undertake up to two years postgraduate training in a chosen speciality.

£33,365
£58,520
£111,345

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa