Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Datblygwyd y cwrs hwn i gwrdd ag anghenion y Sector Gofal. Mae’r cymhwyster yn rhoi’r sail gwybodaeth a dealltwriaeth sydd eu hangen i weithio mewn ystod o feysydd gofal.

Treulir amser yn y coleg ac ar waith ymarferol ar leoliad gwaith. Caiff dysgwyr sy’n dymuno symud i gyflogaeth o fewn y Sector Gofal gyfle i astudio QCF Lefel 2 mewn Gofal Cymdeithasol fel rhan o’r rhaglen hon (9 mis ychwanegol o astudio).

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio tair Uned Graidd, pedair Uned Orfodol a phedair Uned Opsiynol (efallai mwy, yn dibynnu ar werth credyd) sy’n adlewyrchu anghenion diwydiant lleol.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 4 TGAU graddau A * - D, gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg / Cymraeg gradd D. Yn ogystal â chynhyrchu DBS boddhaol, rhaid i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth o'u haddasrwydd i weithio yn y sector gofal. Bydd pob ymgeisydd yn cael pro-fforma "Suitability for Care" y mae'n rhaid ei lenwi. Gellir ystyried ymgeiswyr sydd â phrofiad priodol, nad ydynt o reidrwydd yn bodloni'r cymwysterau academaidd.

Gall ymgeiswyr gyda'r profiad perthnasol, sydd heb y cymwysterau academaidd, gael eu hystyried.

Asesiad

Asesir y cwrs drwy aseiniadau uned a defnyddir ystod o ddulliau asesu e.e. aseiniadau ysgrifenedig, cyflwyniadau ar lafar, chwarae rôl a gwaith grwp, yn ogystal ag arsylwadau gan eich tiwtoriaid a dau arholiad. Caiff eich gwybodaeth academaidd a datblygiad eich sgiliau ymarferol eu hasesu’n barhaus yn y coleg ac yn eich lleoliadau gwaith.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Learners attending Care and Childcare courses need to purchase a £ 11.00 polo shirt to wear at placement and to pay for a DBS check.

Cod cwrs

01F201YA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen i gymhwyster Lefel 3 mewn Gofal, i gwrs QCF Lefel 2 neu i gyflogaeth.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.