Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Rhagarweiniad ydy’r cymhwyster hwn i agweddau sylfaenol gweithio gyda phlant a phobl ifanc rhwng 4 ac 16 oed mewn sefyllfaoedd chwarae. Mae myfyrwyr yn dod i ddeall pwysigrwydd chwarae a gwaith chwarae ym mywydau plant a phobl ifanc.

Mae’r Diploma yn delio â’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i weithio dan oruchwyliaeth ac mae gofyn i’r dysgwyr arddangos eu bod yn cymhwyso’r rhain yn llawn yn y gweithle ac mae wedi anelu at bawb sy’n dymuno gweithio mewn rôl dan oruchwyliaeth mewn ystod eang o amgylcheddau gwaith chwarae. Bydd angen i ddysgwyr fod yn gweithio neu ar brofiad gwaith ymarferol gan fod angen iddyn nhw arddangos gwybodaeth a sgiliau. Efallai yr hoffech chi weithio gyda phlant neu bobl ifanc mewn sefyllfa llai ffurfiol nag ysgol neu feithrinfa. Efallai yr hoffech y syniad o weithio mewn clybiau ar ôl ysgol neu glybiau gwyliau, maes chwarae antur neu glybiau ieuenctid sy’n annog plant a phobl ifanc i herio’u hunain drwy chwarae – yn eu galluogi i ddysgu am risg mewn amgylchedd diogel ond eto’n ysgogol. Gall gweithwyr chwarae weithio mewn ystod eang o sefyllfaoedd gan gynnwys: Clybiau ar ôl Ysgol, Antur, Meysydd Chwarae, Mannau Chwarae Meddal, Canolfan Deulu a Chlybiau Gwyliau.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio amrediad o unedau sy’n cynnwys ystyried egwyddorion gwaith chwarae, gweithio o fewn amgylchedd chwarae gyda phlant a phobl ifanc rhwng 4 ac 16 oed, cynorthwyo chwarae, iechyd a diogelwch, arferion adfyfyriol a diogelu a lles plant a phobl ifanc yn yr amgylchedd chwarae.

Byddwch yn mynychu’r coleg am 3 diwrnod ac o leiaf 1 diwrnod mewn lleoliad gwaith chwarae.

Yn ystod y flwyddyn byddwch yn cael hyfforddiant ymarferol gorfodol ar leoliad profiad gwaith gyda phlant o fewn yr ystod oed perthnasol mewn amgylchedd chwarae megis clybiau brecwast a chlybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau. Yn ogystal â’r unedau hyn, byddwch yn astudio Sgiliau Hanfodol, Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Bagloriaeth Cymru.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 4 TGAU graddau A * - D, gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg / Cymraeg gradd D. Yn ogystal â chynhyrchu DBS boddhaol, rhaid i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth o'u haddasrwydd i weithio yn y sector gofal. Bydd pob ymgeisydd yn cael pro-fforma "Suitability for Care" y mae'n rhaid ei lenwi. Gellir ystyried ymgeiswyr sydd â phrofiad priodol, nad ydynt o reidrwydd yn bodloni'r cymwysterau academaidd.

Gall ymgeiswyr gyda'r profiad perthnasol, sydd heb y cymwysterau academaidd, gael eu hystyried.

Asesiad

Asesir pob uned yn fewnol gan ddefnyddio ystod o ddulliau a allai gynnwys: arsylwi uniongyrchol o fewn y gweithle, aseiniadau ysgrifenedig neu dasg a osodir gan CACHE. Ar gyfer y diploma, rhaid i ddysgwyr gyflawni 45 o gredydau o 12 o unedau gorfodol yn cynnwys yr 8 uned Dyfarniad a Thystysgrif, ynghyd â lleiafswm o 16 credyd o’r unedau opsiynol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Learners attending Care and Childcare courses need to purchase a £ 11.00 polo shirt to wear at placement and to pay for a DBS check.

Cod cwrs

01F211YA

Dilyniant Gyrfa

  • Gall cymwysterau lefel Uwch arwain at yrfaoedd megis: Swyddog Datblygu Gwaith a Goruchwylydd neu Reolwr unrhyw ddarpariaeth o unrhyw fan gwaith chwarae; gallai Swyddogion Datblygu Chwarae sydd efallai’n gweithio i awdurdodau lleol yn rheoli, gweithredu a monitro Strategaeth Chwarae leol a Gweithwyr Ieuenctid Gwaith Chwarae cymwys, neu fod yn rhan o dîm sy’n cynnal prosiectau amgylcheddol, gweithgareddau preswyl neu addysg awyr agored. Mae’r cymhwyster hwn yn darparu cyfleoedd i’r dysgwyr symud ymlaen i gymwysterau CACHE Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae, cymwysterau gwaith chwarae gyda chyrff dyfarnu eraill yn y sector gwaith chwarae.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.