Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen arnoch am yrfa mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd Gofal Plant.

Treulir amser yn y coleg ac mewn nifer o leoliadau gwaith priodol er mwyn ennill profiad o gynllunio a chynnal gweithgareddau ar gyfer plant ac i arsylwi datblygiad plant.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio ystod o unedau megis: Damcaniaethau Datblygiad Plant a pholisïau a mentrau diweddar yn ymwneud â Gofal Plant.

Learners are required to undertake 50 hours of work placement (750 in total including year 1) within a variety of real work environments. The requirement cannot be met by time spent with children within a learner’s family/extended family, babysitting or through other informal arrangements

You will study a range of units, such as, Theories of Child Development and recent policies and initiatives in Childcare.

Gofynion Mynediad

Bydd angen Ddiploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant ynghyd â dau eirda boddhaol.

Rhaid bod gennych gliriad boddhaol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn asesir eich llythrennedd a’ch rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir drwy ddefnyddio ystod o ddulliau a fydd yn cynnwys aseiniadau, traethodau estynedig a gaiff eu marcio’n allanol ac asesir gwaith ymarferol yn y lleoliadau gwaith.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Cod cwrs

01F319YA

Dilyniant Gyrfa

 • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch wneud cais am le ar gyrsiau Addysg uwch /cyrsiau gradd mewn maes pwnc perthnasol neu swydd ym maes gofal plant e.e. ysgolion, meithrinfeydd, ysgolion arbennig, canolfannau dydd, ysbyty neu weithio'n breifat fel nani i deulu.

Potential Careers

Career Info

 • Primary or nursery education teaching professional

  Average salary: £44,226

 • Special needs education teaching professional

  Average salary: £47,951

 • Nursery nurse or assistant

  Average salary: £15,834

 • Childminder or related occupation

  Average salary: £17,609

 • Playworker

  Average salary: £14,996

 • Teaching assistant

  Average salary: £17,375

Description

Primary (and middle school deemed primary) and nursery education teaching professionals plan, organise and provide instruction to children at all levels up to the age of entry into secondary education.

Entry Requirements

Entry is with a first degree that provides QTS (qualified teacher status) or, in Scotland, TQ (teaching qualification); or other relevant degree followed by further postgraduate training (most commonly PGCE – Postgraduate Certificate in Secondary Education, or, in Scotland, PGDE – Professional Graduate Diploma in Education). Further and higher professional qualifications are required for some teaching posts.

£28,373
£44,226
£62,966

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa