Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen arnoch am yrfa mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd Gofal Plant.

Treulir amser yn y coleg ac mewn nifer o leoliadau gwaith priodol er mwyn ennill profiad o gynllunio a chynnal gweithgareddau ar gyfer plant ac i arsylwi datblygiad plant.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio ystod o unedau megis: Damcaniaethau Datblygiad Plant a pholisïau a mentrau diweddar yn ymwneud â Gofal Plant.

Learners are required to undertake 50 hours of work placement (750 in total including year 1) within a variety of real work environments. The requirement cannot be met by time spent with children within a learner’s family/extended family, babysitting or through other informal arrangements

You will study a range of units, such as, Theories of Child Development and recent policies and initiatives in Childcare.

Gofynion Mynediad

Bydd angen Ddiploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant ynghyd â dau eirda boddhaol.

Rhaid bod gennych gliriad boddhaol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn asesir eich llythrennedd a’ch rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir drwy ddefnyddio ystod o ddulliau a fydd yn cynnwys aseiniadau, traethodau estynedig a gaiff eu marcio’n allanol ac asesir gwaith ymarferol yn y lleoliadau gwaith.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

01F319YA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch wneud cais am le ar gyrsiau Addysg uwch /cyrsiau gradd mewn maes pwnc perthnasol neu swydd ym maes gofal plant e.e. ysgolion, meithrinfeydd, ysgolion arbennig, canolfannau dydd, ysbyty neu weithio'n breifat fel nani i deulu.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.