Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Rhondda

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs yn rhoi’r gwybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i weithio mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cynnwys Nyrsio, Gwaith Cymdeithasol ac Addysgu. Byddwch yn mynychu’r coleg dair gwaith yr wythnos, ar y pedwerydd diwrnod byddwch yn gwneud profiad gwaith. Ynghyd â’r Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru sy’n gyfwerth ag un Lefel A.

Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn gadael y Coleg yn meddu ar gymhwyster cyfwerth ag un Lefel A, yn gwella’ch rhagolygon am swydd. A Nantgarw - Os ydych wedi mynychu addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg o'r blaen, cewch yr opsiwn i ddilyn 3 o'r 9 uned trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd hyn yn rhoi'r cyfle ichi gynnal a defnyddio'ch sgiliau Cymraeg a bydd yn eich helpu i baratoi ar gyfer gweithio mewn sector lle cydnabyddir fod prinder siaradwyr Cymraeg - mantais sicr yn y gweithle!

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae’r cwrs wedi’i rhannu’n unedau ac mae’n cynnwys amrywiaeth o bynciau perthnasol i waith Iechyd a gofal Cymdeithasol

Ar gyfer Bagloriaeth Cymru byddwch yn ystyried ystod eang o feysydd yn cynnwys sut mae Cymru’n ‘ffitio i mewn' i Ewrop a gweddill y byd, iechyd y genedl a sut i fod yn fentrus.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU gradd A*- C, yn cynnwys Saesneg/Cymraeg, Mathemateg a Gwyddoniaeth neu fod wedi cwblhau rhaglen alwedigaethol berthnasol lawn ar Lefel 2 gyda phroffil cyffredinol o radd teilyngdod. Rhaid i raglen Lefel 2 hefyd gynnwys TGAU Saesneg/Cymraeg, Gwyddoniaeth a Mathemateg graddau A*-C neu gyfwerth megis Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. Ynghyd a geirda boddhaol. Yn ogystal â chyflwyno DBS boddhaol, mae'n rhaid i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth o'u haddasrwydd i weithio yn y sector gofal. Bydd pob ymgeisydd yn cael pro forma "Addasrwydd ar gyfer Gofal" y mae'n rhaid ei gwblhau.

Rhaid bod gennych gliriad boddhaol y Swyddfa Datgeliad a Gwahardd (DBS). Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn asesir eich llythrennedd a’ch rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi. Efallai caiff ymgeiswyr sy’n meddu ar y profiad priodol ond sydd ddim, o anghenraid, yn cwrdd â’r gofynion academaidd eu hystyried.

Asesiad

Cewch brofiad o amrediad o ddulliau asesu a gall hyn gynnwys gwaith cwrs, arholiadau, gweithgareddau chwarae rôl, cyflwyniadau a mwy.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Additional Fee Notes

Learners attending Care and Childcare courses need to purchase a £ 11.00 polo shirt to wear at placement and to pay for a DBS check.

Cod cwrs

01F301RA

Dilyniant Gyrfa

 • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen i gwrs Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu gael swydd ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Potential Careers

Career Info

 • Medical practitioner

  Average salary: £58,520

 • Care worker or home carer

  Average salary: £16,692

 • Houseparent or residential warden

  Average salary: £16,205

 • Ambulance staff (excluding paramedic)

  Average salary: £22,425

 • Nursing auxiliary or assistant

  Average salary: £19,617

 • Medical or dental technician

  Average salary: £31,161

Description

Medical practitioners diagnose mental and physical injuries, disorders and diseases, prescribe and give treatment, recommend preventative action, and conduct medical education and research activities. They may specialise in particular areas of modern medicine or work in general practice and, where necessary, refer the patient to a specialist.

Entry Requirements

Entrants require a university degree from a medical school recognised by the General Medical Council followed by a year of pre-registration training as a house officer. Some medical schools operate graduate entry schemes. Once the pre-registration period as house officer is completed, doctors undertake up to two years postgraduate training in a chosen speciality.

£33,365
£58,520
£111,345

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa