Mynediad i gwrs Diploma Addysg Uwch (Gwyddoniaeth)

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r rhaglen hon yn eich paratoi ar gyfer symud ymlaen i Addysg Uwch i astudio gwyddoniaeth. Nod y cwrs ydy darparu amgylchedd cefnogol a chyfeillgar i’ch galluogi i ddatblygu’ch potensial a’ch paratoi i astudio mewn Prifysgol gyda nifer o gyn-ddysgwyr yn mynd ymlaen i ennill graddau a dyfarniadau eraill.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Bydd yn astudio Cemeg, Bioleg a Ffiseg i gyd ar Lefel 3 a Mathemateg, TG a Chyfathrebu ar Lefel 2. Astudir ystod o unedau ar gyfer pob maes gwyddonol gyda sesiynau ymarferol i wella’ch dealltwriaeth o’r theori.

Gofynion Mynediad

Bydd angen ichi fod wedi cwblhau TGAU Cymraeg/Saesneg a TGAU Mathemateg/Rhifedd graddau A*-C neu gymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Rhifedd a Chyfathrebu Lefel 2 yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf neu gwblhau Diploma Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach gyda phrawf dilyniant i lefelau addas ar ddiwedd y flwyddyn academaidd neu gymhwyster galwedigaethol Lefel 2.

Asesiad

Cewch eich asesu’n barhaus. Bydd disgwyl i chi hefyd gynnal ffeiliau’ch cwrs a phob portffolio i’r safonau gofynnol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Cod cwrs

02F309NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch wneud cais am gyrsiau gradd Anrhydedd mewn Addysg Uwch mewn ystod eang o feysydd cysylltiedig â Gwyddoniaeth neu chwilio am swydd. Cyfrifoldeb y dysgwr fydd gwirio bod y cwrs Diploma Mynediad yn llwybr dilyniant addas ar gyfer eu gradd.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa