Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Rhaglen Uwch Lefel 3 mewn Peirianneg (Cwrs Cyn-Prentisiaeth)

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y cymwysterau achrededig canlynol: Diploma Ategol Lefel 3 60 Credyd mewn Peirianneg • Diploma Lefel 2 NVQ mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianyddol • Bagloriaeth Cymru Ôl 16 lefel 2 • cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn cyfathrebu, cymhwyso rhif a TGCh ar lefel 2 neu uwch • cymwysterau Sgiliau Allweddol mewn Gwella'ch Dysgu a'ch Perfformiad eich Hun (IOLP) a Gweithio gydag Eraill (WWO) ar lefel 2 neu uwch.

Oherwydd cynnwys ymdrechgar y rhaglen hon, caiff y cwrs ei gyflwyno dros 30 awr yr wythnos. Bydd angen i chi hefyd fynychu 5 wythnos o fod ar leoliad, gan weithio mewn amgylchedd peirianyddol. Bydd y cyfnodau hyn yn digwydd yn ystod y gwyliau hanner tymor a chaiff y trefniadau eu gwneud gan y coleg.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Ar gyfer y Diploma Ategol byddwch yn astudio'r canlynol: Egwyddorion Mecanwaith; Mathemateg; Iechyd a Diogelwch, Lluniadau Peirianegol; Rhaglennu CNC; a Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD).

Ar gyfer Diploma NVQ byddwch yn astudio'r canlynol: Gweithio'n ddiogel mewn amgylchedd beirianegol; cwblhau gweithgaredd peirianyddol yn effeithiol ac effeithlon; defnyddio a chyfathrebu gwybodaeth dechnegol; cynhyrchu cydrannau drwy ddefnyddio technegau ffitio â llaw; paratoi a defnyddio turn ar gyfer gweithrediadau turnio; paratoi a defnyddio peiriannau melino.

Ar gyfer Bagloriaeth Cymru, byddwch yn ystyried ystod eang o feysydd yn cynnwys sut mae Cymru’n ‘ffitio i mewn’ i Ewrop a gweddill y byd, iechyd y genedl a sut i fod yn fentrus. Mae yna hefyd elfen brosiect ym Magloriaeth Cymru y gellir ei seilio ym maes eich astudiaeth alwedigaethol. Bydd y cymwysterau Sgiliau Hanfodol fyddwch chi'n eu hennill yn ategu pob rhan o'r rhaglen.

Gofynion Mynediad

5 TGAU gradd A* - C yn cynnwys Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth neu gymhwyster Lefel 2 gyda'r cyfuniad a graddau priodol o unedau. Mae'n orfodol hefyd eich bod yn pasio arholiad mynediad.

Asesiad

Caiff pob uned ei hasesu a'i graddio a dyfernir gradd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

You will be required to purchase Uniform (T Shirt and Trousers), safety boots & safety glasses (approx £55). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

04F301NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus mae dysgwyr blaenorol wedi symud ymlaen i gael gyrfaoedd mewn llawer o wahanol feysydd peirianneg. Aiff llawer o'r dysgwyr ymlaen i wneud Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg. Mae llwybr clir hyd at statws corfforedig a siartredig. Caiff y Diploma Lefel 3 ei gwerthfawrogi gan gyflogwyr a sefydliadau addysg uwch.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.