Rhaglen Uwch Lefel 3 mewn Peirianneg (Cwrs Cyn-Prentisiaeth)

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y cymwysterau achrededig canlynol: Diploma Ategol Lefel 3 60 Credyd mewn Peirianneg • Diploma Lefel 2 NVQ mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianyddol • Bagloriaeth Cymru Ôl 16 lefel 2 • cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn cyfathrebu, cymhwyso rhif a TGCh ar lefel 2 neu uwch • cymwysterau Sgiliau Allweddol mewn Gwella'ch Dysgu a'ch Perfformiad eich Hun (IOLP) a Gweithio gydag Eraill (WWO) ar lefel 2 neu uwch.

Oherwydd cynnwys ymdrechgar y rhaglen hon, caiff y cwrs ei gyflwyno dros 30 awr yr wythnos. Bydd angen i chi hefyd fynychu 5 wythnos o fod ar leoliad, gan weithio mewn amgylchedd peirianyddol. Bydd y cyfnodau hyn yn digwydd yn ystod y gwyliau hanner tymor a chaiff y trefniadau eu gwneud gan y coleg.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Ar gyfer y Diploma Ategol byddwch yn astudio'r canlynol: Egwyddorion Mecanwaith; Mathemateg; Iechyd a Diogelwch, Lluniadau Peirianegol; Rhaglennu CNC; a Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD).

Ar gyfer Diploma NVQ byddwch yn astudio'r canlynol: Gweithio'n ddiogel mewn amgylchedd beirianegol; cwblhau gweithgaredd peirianyddol yn effeithiol ac effeithlon; defnyddio a chyfathrebu gwybodaeth dechnegol; cynhyrchu cydrannau drwy ddefnyddio technegau ffitio â llaw; paratoi a defnyddio turn ar gyfer gweithrediadau turnio; paratoi a defnyddio peiriannau melino.

Ar gyfer Bagloriaeth Cymru, byddwch yn ystyried ystod eang o feysydd yn cynnwys sut mae Cymru’n ‘ffitio i mewn’ i Ewrop a gweddill y byd, iechyd y genedl a sut i fod yn fentrus. Mae yna hefyd elfen brosiect ym Magloriaeth Cymru y gellir ei seilio ym maes eich astudiaeth alwedigaethol. Bydd y cymwysterau Sgiliau Hanfodol fyddwch chi'n eu hennill yn ategu pob rhan o'r rhaglen.

Gofynion Mynediad

5 TGAU gradd A* - C yn cynnwys Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth neu gymhwyster Lefel 2 gyda'r cyfuniad a graddau priodol o unedau. Mae'n orfodol hefyd eich bod yn pasio arholiad mynediad.

Asesiad

Caiff pob uned ei hasesu a'i graddio a dyfernir gradd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Notes

You will be required to purchase Uniform (T Shirt and Trousers), safety boots & safety glasses (approx £55). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

04F301NA

Dilyniant Gyrfa

 • Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus mae dysgwyr blaenorol wedi symud ymlaen i gael gyrfaoedd mewn llawer o wahanol feysydd peirianneg. Aiff llawer o'r dysgwyr ymlaen i wneud Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg. Mae llwybr clir hyd at statws corfforedig a siartredig. Caiff y Diploma Lefel 3 ei gwerthfawrogi gan gyflogwyr a sefydliadau addysg uwch.

Potential Careers

Career Info

 • Chemical scientist

  Average salary: £32,604

 • Science, engineering or production technician n.e.c.

  Average salary: £21,294

 • Building or civil engineering technician

  Average salary: £24,044

 • Engineering technician

  Average salary: £31,044

 • Quality control or planning engineer

  Average salary: £31,122

 • Engineering professional n.e.c.

  Average salary: £34,028

Description

Chemical scientists analyse and research physical aspects of chemical structure and change within substances and develop chemical techniques used in the manufacture or modification of natural substances and processed products.

Entry Requirements

Entrants usually possess a degree. Entry may also be possible with an appropriate BTEC/SQA award, an Advanced GNVQ/GSVQ Level III, or other academic qualifications. Further specialist training is provided on the job. Some employers may expect entrants to gain professional qualifications.

£20,553
£32,604
£49,940

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa