Lefel 1 Plastro

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae hwn yn gwrs blwyddyn theori ac ymarferol wedi’i lunio i addysgu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen yn eich gwaith o fewn maes Plastro.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae’r cwrs yn cynnwys unedau i’w hasesu o ran gwybodaeth a gwaith ymarferol. Mae’r unedau’n cynnwys y canlynol:

• Gweithredu arferion gwaith diogel • Gwybodaeth am fesuriadau a meintiau • Dulliau adeiladu a’r adeiladu ei hun, • Gosod a phlastro byrddau insiwleiddio allanol, • Torri bwrdd plastr i’r dimensiynau/onglau cywir ar gyfer y gwaith gan gynnwys ardaloedd megis ffenestri a thoeau, • Paratoi cefndir o goed a phlastr yn barod i’w plastro a hynny mewn mannau tu mewn a thu allan, • Paratoi deunyddiau gan gynnwys cymysgu deunyddiau megis tywod a sment • Edrych ar wahanol beiriannau cymysgu gan gynnwys cymysgwyr/newidyddion

Bydd gofyn i chi hefyd gyflawni Sgiliau Hanfodol ar Lefel 1 mewn Cymhwyso Rhif a Chyfathrebu. Ochr yn ochr â'r cwrs hwn byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru

Gofynion Mynediad

Bydd angen 3 TGAU gradd A * - E sy'n cynnwys Saesneg / Cymraeg a Mathemateg / Rhifedd neu gwblhau Sgiliau Adeiladu Mynediad 3 yn llwyddiannus ac yn gweithio ar lefel Mynediad 3 mewn Llythrennedd a Rhifedd.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn, asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir drwy gwblhau aseiniadau theori i gynhyrchu portffolio o dystiolaeth, holiaduron aml-ddewis ar-lein ar ddiwedd uned, arholiad ar-lein, tasgau ymarferol a phrofion cyfnodol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05F104YA

Dilyniant Gyrfa

  • Os byddwch yn llwyddiannus, bydd y cymhwyster diploma hwn yn eich galluogi i symud ymlaen i gwrs Lefel 2 mewn Plastro neu Brentisiaeth Fodern, Prentisiaeth CITB neu symud i waith fel prentis o Blastrwr.

Potential Careers

Career Info

  • Plasterer

    Average salary: £17,297

Description

Plasterers apply plaster and cement mixtures to walls and ceilings, fix fibrous sheets and cast and fix ornamental plasterwork to the interior or exterior of buildings.

Entry Requirements

There are no formal academic entry requirements, though GCSEs/S grades are advantageous. Entry is typically through an apprenticeship or traineeship approved by ConstructionSkills leading to an NVQ/SVQ in General Construction at Level 3.

£12,831
£17,297
£22,835

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa