Lefel 1 mewn Gosod Trydan

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs Sylfaen Lefel 1 hwn yn ddelfrydol i ddysgwyr sydd â diddordeb mewn bod yn Drydanwyr Cymwys i osod neu Gynnal Trydan yn y meysydd Domestig, Masnachol a Diwydiannol.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Bydd y dysgwr yn datblygu’r wybodaeth, dealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i:

• Ddilyn rheoliadau iechyd a diogelwch a deddfwraieth bob amser • Dethol yr offer a’r deunyddiau priodol ar gyfer tasg a osodir • Terfynu a weirio cylchedau gwedd sengl ar gyfer golau a phwer mewn tai • Cynnal gweithdrefnau sylfaenol ar gyfer archwilio a phrofi systemau weirio • Defnyddio dulliau ffabrigo ar gyfer gorchuddion amgáu a systemau ategol, megis cwndid PVC a dur, systemau tryncio a cheblo drwy gilfachau.

Yn ogystal, byddwch hefyd yn cwblhau lefel 1 mewn; Cymhwyso Rhif, Cyfathrebiadau, TGCh, Bagloriaeth Cymru, Prosiect Sylfaen

Gofynion Mynediad

You will require 2 GCSE's A*-E (must include English/Welsh and Science) and 1 GCSE A*-D in Maths/Numeracy

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Bydd eich tiwtor yn asesu’ch cymhwysedd yn gyson ar gyfer pob uned astudiaeth. Does dim arholiadau ar y cwrs hwn.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Cod cwrs

05F120YA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn gallu symud ymlaen i gwrs Lefel 2 Gosod Trydan.

Potential Careers

Career Info

  • Electrical or electronics technician

    Average salary: £23,498

  • Vehicle technician, mechanic or electrician

    Average salary: £19,812

  • Electrician or electrical fitter

    Average salary: £25,526

Description

Electrical and electronics technicians perform a variety of miscellaneous technical support functions to assist with the design, development, installation, operation and maintenance of electrical and electronic systems.

Entry Requirements

Entrants usually possess GCSEs/S grades, an Intermediate GNVQ/GSVQ Level II or a BTEC/ SQA award. NVQs/SVQs in Servicing Electronic Systems are available at Levels 2 and 3.

£14,898
£23,498
£34,437

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa