UG a Lefel A2 (TGA) Mathemateg Pellach Lefel Uwch

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs mathemateg pellach yn gymhwyster heriol sy’n ymestyn a dyfnhau eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth tu hwnt i safon Mathemateg Lefel A.

Yn ogystal â dysgu meysydd newydd o fathemateg pur, byddwch yn astudio cymwysiadau pellach o fathemateg mewn mecaneg ac ystadegau.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Yn y cwrs UG byddwch yn cwblhau Mathemateg TGA Lefel A. Dyma’r Modiwlau lefel A: Craidd 1, 2, 3 a 4 (C1-C4) a Mecaneg 1 a 2 (M1-M2). Bydd y modiwlau hyn yn delio â nifer o bynciau, gan gynnwys:

Syrdiau, Algebra, Geometreg Cyd-drefnol, Gwahaniaethiad a Ffwythiannau, Integradau, Dilyniannau a Chyfresi, Trigonometreg, Esbonolion a Logarithmau, Hafaliadau Cylchoedd, Arcau/Segmentau, Integradau, Rheol Trapesiwm, Dulliau Iterus, Rheol Simpson, Cyfres Binominal, Cyfaint Cylchdro, Grymoedd a Symudiad, Ffrithiant, Momentwm ac Ergyd, Momentau, Fectorau a Hafaliadau Gwahaniaethiad, Egni a Phwer.

Yn yr ail flwyddyn (A2), byddwch yn cwblhau Mathemateg Pellach TGA Uwch. Y Modiwlau Mathemateg Pellach ydy: Mathemateg Pur Pellach 1, 2 a 3, (FP1-FP3), Mecaneg 3 (M3) ac Ystadegau 1 a 2 (S1-S2). Bydd y modiwlau hyn yn cynnwys:

Anwythiad Mathemategol, Symiant Cyfresi Terfynedig, Rhifau Cymhlyg, Hafaliaid Polynomaidd, Matriciau, Deilliadau, Ffracsiynau Rhannol, Theorem de Moivre, Hafaliadau Trigonometrig, Ffwythiannau Real, Conigau, Integradau, Ffwythiannau Hyperbolig, Cyfres ‘Maclaurin & Taylor’, Atebion Agos Hafaliadau, Cyfesurynnau Pegynol, Hafaliadau Differol, Mudiant, Ysgogiad, Stateg, Tebygolrwydd, Hapnewidynnau Arwahannol a Pharhaus, Gwasgariad Binomial a Poisson, Gwasgariad Unffurf, Theorem Ffin Canolog, Profi Rhagdybiaethau, Hypothesis Testing, Ffin Hyder.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU Graddau A*- C gan gynnwys Iaith Saesneg a gradd A mewn Mathemateg.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy arholiad 100%

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Cod cwrs

GEF312NL

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, mae llawer o fyfyrwyr yn gwneud cais i brifysgol a chael cynnig lle i astudio. Mae cymwysterau Mathemateg Pellach yn uchel eu parch ac mae prifysgolion yn eu croesawu. Mae myfyrwyr sy’n astudio Mathemateg Pellach yn dangos ymrwymiad cryf i’w hastudiaethau yn ogystal â dysgu mathemateg sy’n ddefnyddiol iawn ar gyfer unrhyw radd sy’n cynnwys elfen gref o fathemateg. Mae rhai cyrsiau mewn prifysgolion nodedig yn gofyn i chi feddu ar gymhwyster Mathemateg Pellach ac efallai fe wnân nhw addasu eu gofynion gradd yn fwy ffafriol i fyfyrwyr yn meddu ar Fathemateg Pellach.

Potential Careers

Career Info

  • Actuary, economist or statistician

    Average salary: £40,970

Description

Jobholders in this unit group apply theoretical principles and practical techniques to assess risk and formulate probabilistic outcomes in order to inform economic and business policy, and to analyse and interpret data used to assist in the formulation of financial, business and economic policies in order to maximise growth or improve business performance.

Entry Requirements

Entry is most common with a relevant degree or equivalent qualification. Professional qualifications are available and mandatory for actuarial occupations.

£25,389
£40,970
£69,479

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa