Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Daearyddiaeth UG a A2

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae cynnwys y cwrs Daearyddiaeth UG a Safon Uwch yn canolbwyntio ar natur ddeinamig systemau a phrosesau ffisegol yn y byd go iawn, ac ar y rhyngweithio a’r chysylltu rhwng pobl, lleoedd ac amgylcheddau mewn amser a gofod.

Rhennir y themâu craidd yn ddwy thema - ffisegol a dynol. Mae'r cynnwys di-graidd yn tynnu ar ddaearyddiaeth ffisegol a dynol a hefyd rhyngweithio rhwng pobl a'r amgylchedd. Mae'r holl themâu yn integreiddio sgiliau daearyddol, graddfa a chysyniadau arbenigol. Mae gwaith maes y tu allan i'r ystafell ddosbarth yn elfen bwysig o'r cwrs UG a Safon Uwch.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Arholir y cwrs UG trwy arholiadau Uned 1 ac Uned 2. Astudiaethau Uned 1 ‘Tirweddau Newidiol’ drwy’r pynciau Arfordiroedd a Thectoneg.

Astudiaethau Uned 2 ‘Lleoedd Newidiol’ drwy’r pynciau Poblogaeth ac Anheddiad. Bydd gwaith maes hefyd yn cael ei arholi yn yr ail uned hon.

Arholir y cwrs Safon Uwch trwy arholiadau Uned 3 ac Uned 4 ynghyd ag astudiaeth gwaith maes annibynnol (Uned 5) sydd heb arholiad. Astudiaethau Uned 3 'Systemau byd-eang a Rheolaeth Fyd-eang' trwy bynciau 'Cylchoedd dwr a charbon', 'Cefnforoedd', 'Ymfudiad Poblogaethau' a ' Heriau’r 21ain Ganrif’.

Astudiaethau Uned 4 'Themâu Cyfoes' trwy bynciau 'Peryglon Tectonig' a 'Heriau Economaidd yn India'

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU Graddau A*- C gan gynnwys Daearyddiaeth ar Lefel Uwch a Saesneg. Byddai TGAU Gradd C mewn Mathemateg yn ddymunol.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy arholiad 80% (drwy Unedau 1-4) ac 20% astudiaeth gwaith maes annibynnol (Uned 5).

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Cod cwrs

GEF313NL

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, mae llawer o fyfyrwyr yn gwneud cais i brifysgol ac yn cael cynnig lle yno i astudio amrywiaeth o bynciau a gyflwynwyd yn Lefel A mewn mwy o ddyfnder ar lefel gradd. Mae Daearyddiaeth yn datblygu ystod eang arbennig o sgiliau sy’n berthnasol i waith megis gwneud penderfyniadau, datrys problemau, cydweithio ag eraill ac ysgrifennu adroddiadau.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.