Level 3 Diploma in IT Enhanced IT Programme (EIP)

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnig cyfle ichi ddatblygu gyrfa wrth gynnal a rheoli adnoddau TGCh. Fe gewch y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen i gefnogi a chynnal systemau cyfrifiadurol.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Bydd unedau craidd y cwrs yn eich galluogi i ennill Diploma City and Guilds Lefel 3 mewn "Cymorth Systemau TGCh" a "Systemau ac Egwyddorion TGCh ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol TG".

Bydd yr unedau a astudir yn cynnwys Gofal Cwsmeriaid, Cynnal a Chadw Caledwedd, Iechyd a Diogelwch, Rhwydweithio Cleientiaid Gweinyddu a Gosod Meddalwedd

Byddwch hefyd yn cwblhau 25 diwrnod o leoliad gwaith trwy gydol y flwyddyn lle byddwch yn cael profiad gwaith gwerthfawr. Bydd cyfleoedd ar gael ichi gystadlu mewn cystadlaethau World Skills.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU graddau A * i C neu gymhwyster Lefel 2 mewn Cymorth Systemau. Bydd profiad diwydiannol addas hefyd yn cael ei ystyried.

Bydd gofyn ichi hefyd sefyll prawf byr i benderfynu ar eich gallu presennol mewn mathemateg.

Asesiad

Cyflwynir pob pwnc gan ddefnyddio cyfuniad o sesiynau dosbarth, arddangosiadau a gweithgareddau ymarferol. Byddwch yn cwblhau asesiadau dan reolaeth a osodir gan City and Guilds, bydd yr asesiadau hyn yn cael eu cwblhau dan oruchwyliaeth yn yr ystafell ddosbarth.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Cod cwrs

06F303YB

Dilyniant Gyrfa

 • Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn barod i gael swydd yn ymwneud â chymorth TG neu rôl gwasanaethu. Byddwch hefyd yn ennill 80 o bwyntiau tariff UCAS a fydd yn caniatáu cyfleoedd i symud ymlaen i lefelau astudio pellach ac uwch.

Potential Careers

Career Info

 • Electrical or electronics technician

  Average salary: £23,498

 • Metal working production or maintenance fitter

  Average salary: £28,763

 • Telecommunications engineer

  Average salary: £29,484

 • IT engineer

  Average salary: £23,264

Description

Electrical and electronics technicians perform a variety of miscellaneous technical support functions to assist with the design, development, installation, operation and maintenance of electrical and electronic systems.

Entry Requirements

Entrants usually possess GCSEs/S grades, an Intermediate GNVQ/GSVQ Level II or a BTEC/ SQA award. NVQs/SVQs in Servicing Electronic Systems are available at Levels 2 and 3.

£14,898
£23,498
£34,437

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa