Level 2 Diploma in Business

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:15) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb mewn astudio gweinyddu busnes. Bydd yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth hanfodol sydd eu hangen i symud ymlaen i brentisiaeth gweinyddu busnes neu swydd berthnasol i weinyddu busnes

Bydd hefyd yn eich galluogi i gaffael ystod o wybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy y mae gan gyflogwyr feddwl mawr ohonyn nhw megis; cynllunio, ymchwilio, dadansoddi, cydweithio ag eraill a chyfathrebu effeithiol.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio ystod o unedau a fydd yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth ichi o egwyddorion gweithio mewn rôl weinyddol.

Byddwch yn astudio 5 uned orfodol (Dibenion Busnes, Sefydliadau Busnes, Darogan Ariannol ar gyfer Busnes, Pobl mewn Sefydliadau a’r Cynllun Marchnata).

Hefyd, byddwch yn astudio unedau opsiynol gan gynnwys Cyfathrebu Llafar a Di-eiriau mewn Cyd-destunau Busnes, Cyfathrebu Busnes drwy Ddogfennaeth, Busnes Ar-lein a Chysylltiadau Cwsmer mewn Busnes.

Gofynion Mynediad

Byddwch angen 4 TGAU graddau A *-D gan gynnwys Saesneg a mathemateg neu lefel 1 mewn astudiaethau busnes neu gymhwyster galwedigaethol cysylltiedig.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn asesir eich llythrennedd a’ch rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth.

Asesiad

Asesir eich gwaith yn fewnol gan aseswyr y coleg staff sicrhau ansawdd a’r gwaith yn cael ei safoni'n allanol gan safonwyr RhCA

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Cod cwrs

15F209YA

Dilyniant Gyrfa

 • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen i gwrs cymhwyster Lefel 3 Busnes Technegol, i brentisiaeth neu i gyflogaeth.

Potential Careers

Career Info

 • Financial manager or director

  Average salary: £42,744

 • Public relations professional

  Average salary: £30,537

 • Business, research or administrative professional n.e.c.

  Average salary: £38,162

 • Business or related research professional

  Average salary: £35,685

 • Actuary, economist or statistician

  Average salary: £40,970

 • Business or financial project management professional

  Average salary: £33,482

Description

Financial managers and directors plan, organise, direct and co-ordinate financial information and advise on company financial policy.

Entry Requirements

There are no pre-set entry standards, although entry is most common with a relevant degree or equivalent qualification. Professional qualifications are available and are required for certain posts.

£20,612
£42,744
£88,550

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa