Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Lefel 3 Coginio Proffesiynol neu Patisserie

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cwrs ar gyfer dysgwyr profiadol neu’r rhai sy’n meddu ar gymhwyster Coginio Proffesiynol Lefel 2 ar gyfer gyfer gyrfa o fewn proffesiwn cyffrous Lletygarwch ac Arlwyo gyda’i ffocws ar y cwsmer.

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys pob agwedd o uwch arlwyo ymarferol. Bydd y sail theori yn eich galluogi i weithio ymhob maes o’r proffesiwn. Mae’r cwrs hefyd wedi’i anelu at ‘y commis chef’.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Bydd ein cyrsiau Lletygarch ac Arlwyo yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi i lwyddo yn y diwydiant.

Cewch brofiad uniongyrchol ac ymarferol o weithio yn ein ceginau proffesiynol. Byddwch yn astudio sut i baratoi a choginio ystod o brydau cymhleth tra’n ymgymryd â rôl goruchwylio o fewn tîm y gegin .

Gofynion Mynediad

Bydd angen cymhwyster Lefel 2 Coginio Proffesiynol neu gyfwerth gan gynnwys Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif ar Lefel 2 neu brofiad helaeth.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi. Cewch eich gwahodd i arddangos eich sgiliau ymarferol a’ch talent er mwyn sicrhau mai hwn ydy’r cwrs i chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy ystod o ddulliau sy’n cynnwys asesu parhaus, drwy arsylwi’ch gwaith ymarferol, cwblhau portffolio, tystiolaeth ddamcaniaethol a gwaith aseiniad. Byddwch yn sefyll arholiadau allanol a pharatoi portffolios Sgiliau Hanfodol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of Equipment and Kit is required for this course (Compulsory Cost - Chef Uniform - £55.06, Restaurant Materials - £26.15, Knife Set - £40) (Suggested Optional - Text books, Hand Blender, Mixer, Stepped palette knife, Coloured Hat and Apron). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

7CF303YA

Dilyniant Gyrfa

  • Wrth i chi ddatblygu, gallwn eich arwain at gwrs uwch ei lefel neu’ch helpu os ydych yn dymuno symud yn syth i swydd. O gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, gallech gael gwaith fel is-oruchwylydd neu symud ymlaen i Addysg Uwch.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.