Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cymhwyster Therapi Harddwch yn benodol i ddatblygu’ch sgiliau ymarferol yn y meysydd canlynol: sut i drin blew amrant a’r aeliau, tynnu blew gan ddefnyddio technegau cwyro, trin y dwylo a’r traed a gofalu am y croen. I wella’ch sgiliau ymarferol ymhellach, byddwch yn gallu dewis o’r unedau ymarferol opsiynol canlynol: technegau ar gyfer rhoi lliw haul ffug, cyfarwyddiadau ar sut i goluro, tynnu blew drwy ddefnyddio technegau ar wahân i gwyro megis edafu (threading) neu siwgro (sugaring), permio blew amrant, tyllu clustiau neu’r sgil greadigol o gelf ewinedd.

Efallai bydd cyfle hefyd i ddysgwyr fireinio’u sgiliau ymhellach gyda dewis o nifer o gyrsiau byr megis rhoi colur, tynnu blew gan ddefnyddio technegau ar wahân i gwyro megis edafu neu siwgro, permio blew amrant, tyllu clustiau neu’r sgil greadigol o gelf ewinedd. I fod yn sail i’r cymhwyster hwn, byddwch yn datblygu gwybodaeth gadarn o arferion iechyd a diogelwch mewn salon, sut i gyfrannu at redeg busnes harddwch yn effeithiol, sut i weithio’n effeithiol ar dderbynfa salon, a sut i arddangos stoc i hybu gwerthiant yn y salon. Byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o‘r sgiliau ymarferol a ddysgwyd ar y cwrs hwn. Pwrpas y cymhwyster hwn ydy datblygu’ch sgiliau mewn therapi harddwch fel eich bod yn uchel iawn eich hyfedredd i’ch galluogi i berfformio’ch gwasanaethau salon eich hun. Byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru, Sgiliau Hanfodol Cymru a Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio unedau sy’n adlewyrchu anghenion y proffesiwn Harddwch a Sba tra’n eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y sector hwn. Byddwch yn astudio: Sgiliau Therapi Harddwch yn cynnwys: Darparu triniaethau i ofalu am groen yr wyneb, Cyfarwyddyd ar Goluro, Darparu triniaethau ar y traed, Darparu triniaethau ar y dwylo, darparu Gwasanaethau Cwyro, Cyfarwyddyd ar Goluro, Darparu triniaeth ar y blew amrant a’r aeliau, Defnyddio technegau i roi lliw haul ffug, Dyletswyddau derbynfa salon, Gweithio mewn diwydiannau sy’n gysylltiedig â’r diwydiant harddwch, Cadw at arferion iechyd a diogelwch yn y salon, Arddangos stoc i hyrwyddo gwerthiant yn y salon, Safonau Cyflogaeth, Iechyd a Diogelwch a Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Byddwch hefyd yn astudio Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth. Mae’r cwrs yn cynnwys gwersi Harddwch theori ac ymarferol gyda llawer o gyfleoedd i weithio mewn amgylchedd masnachol.

Bagloriaeth Cymru - byddwch yn ystyried ystod eang o feysydd gan gynnwys sut mae Cymru’n ‘ffitio i mewn’ gydag Ewrop a gweddill y byd a iechyd y genedl a sut i fod yn fentrus. Bydd gofyn i chi hefyd wneud 25 awr o leoliad gwaith; mae hon yn elfen orfodol o’r rhaglen.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 3 TGAU graddau A* - D gan gynnwys Saesneg a Mathemateg neu gymhwyster sgiliau sector Lefel 1. Cewch eich gwahodd i gyfweliad llinell gyntaf a mynychu cyflwyniad cwrs ail linell oni bai eich bod yn symud ymlaen o Ddiploma Lefel 1.

Efallai bydd rhaid asesu’ch sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi ac efallai bydd rhaid i chi fynychu cyflwyniad ar wybodaeth am y cwrs. Gellir ystyried ymgeiswyr â’r profiad priodol ond heb feddu’r cymwysterau academaidd o anghenraid.

Asesiad

Defnyddir ystod o ddulliau i asesu’ch gwaith, sy’n cynnwys asesu parhaus drwy arsylwi’ch gwaith ymarferol, cwblhau portffolio, tystiolaeth ddamcaniaethol a gwaith aseiniad. Efallai bydd arholiadau allanol a phortffolios Sgiliau Hanfodol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of Equipment and Kit is required for this course (Compulsory Cost - Uniform - £35, Beauty Kit - £111.55, Text Book - £25) (Suggested Optional - Additional Kit £15.87 / £11.56 / £14.28). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

7BF203AA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech benderfynu chwilio am waith yn y sector neu symud ymlaen i raglen Therapi Harddwch neu Sba Lefel 3 ac er mwyn i chi gyflawni’ch llawn botensial ar gyfer gofynion proffesiynol y diwydiant neu chwilio am waith yn y sector, argymhellir yn gryf eich bod yn gwneud hyn.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.