Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol (Mae hyn yn cynnwys ystod o gymwsyterau Bwyd a Diod Lefel 2)

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs yn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i weithio fel cogydd proffesiynol, ynghyd â’r sgiliau i wasanaethu cwsmeriaid sef y sgiliau hynny sydd eu hangen i weithio mewn bwyty proffesiynol.

Byddwch yn elwa o amrywiaeth o weithgareddau a luniwyd i wireddu’ch potensial a’ch galluogi i ddefnyddio’ch sgiliau a’ch gwybodaeth i symud ymlaen i gymhwyster Lefel 3 mewn Lletygarwch ac Arlwyo. Yn y rhaglen hon byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru, Sgiliau Hanfodol Cymru.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Bydwch yn astudio unedau sy’n adlewyrchu anghenion y proffesiwn Arlwyo a hefyd eich paratoi ymhellach ar gyfer gyrfa yn y sector hwn. Byddwch yn astudio: Agweddau o Letygarwch ac Arlwyo, Safonau Cyflogaeth, Iechyd a Diogelwch, Gwasanaeth Cwsmeriaid, Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth.

Bydd ein cyrsiau Lletygarch ac Arlwyo yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi i lwyddo yn y diwydiant. Cewch brofiad uniongyrchol ac ymarferol o weithio yn ein ceginau proffesiynol a’n bwytai. Mae ein bwytai hyfforddi ar agor i’r cyhoedd a bydd hyn yn gyfle gwych i chi brofi gweithio yn y diwydiant. Pan ddaw hi’n amser i chi chwilio am waith cyflogedig, byddwch eisoes wedi cael profiad o weithio mewn amgylchedd proffesiynol.

Bydd Bagloriaeth Cymru yn ystyried ystod eang o feysydd gan gynnwys sut mae Cymru’n ‘ffitio i mewn’ i Ewrop a gweddill y byd, iechyd y genedl a sut i fod yn fentrus.

Bydd gofyn i chi hefyd ymgymryd â 25 awr o leoliad gwaith; mae hon yn elfen orfodol o’r rhaglen.

Gofynion Mynediad

4 TGAU graddau A*- D gan gynnwys Saesneg a Mathemateg neu gymhwyster sgiliau sector Lefel 1 gan gynnwys Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif ar Lefel 1 neu brofiad helaeth.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi. Mae angen gwisg berthnasol a’r offer perthnasol ar gyfer y cwrs hwn; darperir rhestr lawn o’r dillad.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy ystod o ddulliau sy’n cynnwys asesu parhaus, drwy arsylwi’ch gwaith ymarferol, cwblhau portffolio, tystiolaeth ddamcaniaethol a gwaith aseiniad. Byddwch yn sefyll arholiadau allanol a pharatoi portffolios Sgiliau Hanfodol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of Equipment and Kit is required for this course (Compulsory Cost - Chef Uniform - £55.06, Restaurant Materials - £26.15, Knife Set - £40) (Suggested Optional - Text books, Hand Blender, Mixer, Coloured Hat and Apron). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

7CF205NA

Dilyniant Gyrfa

  • Wrth i chi ddatblygu, gallwn eich arwain at gwrs uwch ei lefel neu’ch helpu os ydych yn dymuno symud yn syth i swydd
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.