Lefel 3 yn y Celfyddydau Cynhyrchu (Gwallt, Colur a Cholur Effeithiau Arbennig yn y Cyfryngaui)

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Nod y cwrs blwyddyn hwn yw datblygu dealltwriaeth o ystod eang o sgiliau a thechnegau a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen ymhellach i addysg uwch neu fod yn gymwys i ddechrau gyrfa lwyddiannus yn niwydiant y cyfryngau.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Ar ddiwedd y cwrs hwn byddwch wedi datblygu ystod o sgiliau gan gynnwys:

• Gosod a Dylunio Colur ar gyfer Perfformiad • Steilio Gwallt a Gwisgo Perfformwyr • Unedau Cynhyrchu gan gynnwys gweithio ar gynyrchiadau byw • Gwallt a Cholur Cyfnod

• Colur Effeithiau Arbennig a Gosod Prostheteg • Steilio Gwallt Ffantasi • Celf y Corff

Gofynion Mynediad

5 TGAU graddau A * - C mewn Mathemateg a'r Saesneg/Cymraeg neu Ddiploma Cyntaf BTEC mewn pwnc cysylltiedig.

Fe'ch gwahoddir i fynychu cyfweliad gyda phortffolio o'ch gwaith. Bydd gofyn ichi hefyd sefyll asesiad cychwynnol mewn llythrennedd a rhifedd er mwyn pennu a oes angen unrhyw gymorth arnoch.

Asesiad

Ceir asesu parhaus trwy gydol y cwrs gydag aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig. Caiff yr holl unedau eu hasesu'n fewnol a'u safoni'n allanol. Ar ôl cwblhau'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, rhoddir gradd gyffredinol o Bas, Teilyngdod neu Ragoriaeth.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Notes

Purchase of Materials and/or Kit is required for this course (Studio Fees - £50). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

9AF307NA

Dilyniant Gyrfa

  • Mae cyflogwyr a Sefydliadau Addysg Uwch (Prifysgolion a cholegau) yn gwerthfawrogi diplomâu. Ceir dilyniant i'r HND Celfyddydau Cynhyrchu Creadigol (Llwybr Colur) yng Ngholeg Y Cymoedd ac yna'r BA (Anrh) Teledu a Ffilm: Gwallt, Colur ac Effeithiau Arbennig (Blwyddyn Sefydlu). Mae cyfleoedd cyflogaeth yn bodoli yn y Diwydiannau Creadigol (Teledu a Ffilm) sy'n ehangu yn Ne Cymru.

Potential Careers

Career Info

  • Arts officer, producer or director

    Average salary: £28,685

  • Photographer, audio-visual or broadcasting equipment operator

    Average salary: £20,982

Description

Arts officers, producers and directors assume creative, financial and organisational responsibilities in the production and direction of television and radio programmes, films, stage presentations, content for other media, and the promotion and exhibition of other creative activities.

Entry Requirements

Entry can be via academic qualifications, BTEC/SQA awards, diplomas or degrees in sector-relevant subjects. Apprenticeships are available at NVQ Levels 2 and 3 in some areas.

£17,901
£28,685
£49,589

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa