Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Llwybrau Lefel 2 mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Rhondda

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cwrs hwn mewn ymgynghoriad gydag arbenigwyr busnes ac arbenigwyr blaenllaw y Sector Sgiliau er mwyn i chi ddeall y defnydd a wneir o Dechnoleg Gwybodaeth ym myd cyfredol Microsoft Office. Cwrs yn seiliedig ar gymwysiadau ydy hwn a fydd yn datblygu’ch sgiliau a’ch gallu i ymdopi ag agweddau mwy cymhleth o feddalwedd cymwysiadau. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn caffael sgiliau ymarferol ac ennill profiad ym maes meddalwedd cymwysiadau.

Bydd yr holl ddysgu yn digwydd yn ein hystafelloedd TG modern a llawn offer a hynny mewn amgylchedd cefnogol a chyfeillgar.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Diploma Lefel 2 City and Guilds mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes; Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. Cewch hefyd gyfle i sefyll arholiadau TGAU mewn Saesneg a Mathemateg (yn dibynnu ar Raddau Blaenorol).

Yn y cwrs cymhwyster Diploma Lefel 2 mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes, gallwch astudio’r unedau canlynol: Gwella Cynhyrchiant gan ddefnyddio TG, Cynllunio Gwefan, Argraffu Pen Desg, Hanfodion Meddalwedd TG, E-bost, Meddalwedd Dylunio, Y Rhyngrwyd, Meddalwedd Cyfathrebu TG, Meddalwedd Aml-Gyfrwng, Lluniadu a Chynllunio, Bas data, Taenlenni, Graffeg Cyflwyniadau a Phrosesu Geiriau.

Gofynion Mynediad

4 TGAU graddau A*- D gan gynnwys Saesneg a Mathemateg neu Ddiploma Lefel 1 mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes neu gymhwyster galwedigaethol perthnasol

Cewch eich gwahodd i gyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd a llafar er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Fel rhan o’r Diploma Lefel 2 cewch eich asesu drwy gwblhau aseiniadau gosodedig. Bydd disgwyl i chi weithio i ddedleins a chynnal a chadw eich ffeiliau/portffolios cwrs i’r safonau gofynnol. Asesir y rhain yn fewnol gan eich tiwtor, eu safoni’n fewnol a’u safoni gan arholwr o City & Guilds.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

06F202RA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus gallech fod yn gymwys i symud ymlaen i gwrs Diploma Lefel 3 mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.