BA (Hons) TV & Film: Hair, Make-Up and Special Effects

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Nod y cwrs hwn ydy dangos i chi'r technegau gwaith a ddefnyddir yn niwydiant y cyfryngau a datblygu ac ehangu’ch portffolio o sgiliau ym maes trin gwallt, coluro ac effeithiau arbennig ar gyfer y Teledu a Ffilm.

Mae’r cysylltiadau cadarn sydd wedi’u sefydlu gyda’r diwydiant wedi sicrhau bod y sgiliau y mae myfyrwyr yn eu caffael yn yr ystafell ddosbarth yn cael eu datblygu ymhellach drwy leoliadau gwaith perthnasol. Mae’r diwydiant sydd ar gynnydd yn Ne Cymru yn darparu ystod o gyfleoedd i fyfyrwyr gael profiad gwaith mewn mannau megis y BBC, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn ogystal â chwmnïau ffilm annibynnol. Bydd y sgiliau a’r profiadau y byddwch yn eu hennill yn rhoi’r arbenigedd angenrheidiol i chi gael gyrfa o fewn y diwydiant.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn datblygu sgiliau penodol megis:

• Coluro ar gyfer teledu a ffilm • Steilio gwallt ar gyfer gwahanol gyfnodau • Addurno les wig gwallt a’i osod • Effeithiau arbennig gydag amrediad o dechnegau castio a mowldio • Technegau defnyddio brwsh aer

Gofynion Mynediad

Mae gofyn eich bod wedi cwblhau Gradd Sylfaen 2 flynedd neu HND mewn maes perthnasol i’r pwnc a hynny’n llwyddiannus.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy waith cwrs gorffenedig yn seiliedig ar aseiniad a gwaith ymarferol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Notes

Dim ceisiadau gan fyfyrwyr o wledydd tramor nad ydynt yn hanu o'r UE

Cod cwrs

9AF612NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus byddwch wedi’ch paratoi ar gyfer gweithio yn y Diwydiannau Creadigol, naill ai ar eich liwt eich hun neu’n cael eich cyflogi yn rhan o dimoedd trin gwallt a choluro cwmnïau cynhyrchu Teledu/ffilm neu’r celfyddydau byw. Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus byddwch yn derbyn dyfarniad Prifysgol De Cymru.

Potential Careers

Career Info

  • Arts officer, producer or director

    Average salary: £28,685

  • Photographer, audio-visual or broadcasting equipment operator

    Average salary: £20,982

Description

Arts officers, producers and directors assume creative, financial and organisational responsibilities in the production and direction of television and radio programmes, films, stage presentations, content for other media, and the promotion and exhibition of other creative activities.

Entry Requirements

Entry can be via academic qualifications, BTEC/SQA awards, diplomas or degrees in sector-relevant subjects. Apprenticeships are available at NVQ Levels 2 and 3 in some areas.

£17,901
£28,685
£49,589

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa