Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Cwrs dwys ydy hwn a fydd yn cyflwyno a datblygu’ch sgiliau mewn gweinyddu cyllid. Nod y cwrs ydy darparu amgylchedd cefnogol a chyfeillgar i’ch galluogi i ddatblygu’ch potensial ac i’ch paratoi ar gyfer symud ymlaen i naill ai gwrs Lefel 4 mewn Cyfrifeg neu i gyflogaeth.

Mae’r cwrs yn cynnwys Lefel 2 mewn Cyfrifeg yn symud ymlaen i Lefel 3 mewn Cyfrifeg.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

AAT Lefel 2

O fewn cwricwlwm Lefel 2, byddwch yn dysgu prosesu trafodion cadw cyfrifon, rheoli cyfrifon, dyddlyfrau a’r system fancio, gweithio’n effeithiol ym maes cyfrifeg a chyllid, costio sylfaenol gyda thaenlenni a chyfrifon cyfrifiadurol.

AAT Lefel 3

O fewn cwricwlwm Lefel 3, byddwch yn dysgu prosesau cymhleth swyddog cyllid, yn cynnwys cyfrifon terfynol ar gyfer unig-fasnachwyr a phartneriaethau, adroddiadau ac adenillion, moeseg proffesiynol a meddalwedd taenlenni. Mae’r lefel bron gyfwerth â Lefel A neu uwch ac yn werth pwyntiau UCAS.

Gofynion Mynediad

Does dim angen unrhyw gymwysterau ffurfiol; fodd bynnag mae safon da o lythrennedd a rhifedd yn hanfodol.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad a bydd gofyn i chi gael eich asesu mewn llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir pob maes dysgu’r cymhwyster hwn drwy ddefnyddio Asesiadau Cyfrifiadurol (CBA) wedi’u llunio gan AAT a allai fod ar ffurf prawf (CBT) neu brosiect (CBP).

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Notes

AAT registration and membership fees are payable for this course. These fees will be discussed at interview stage.

Cod cwrs

15F305NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn ennill Diploma Lefel 3 mewn Cyfrifeg a bydd hyn yn caniatáu i chi symud ymlaen i gwrs Diploma Lefel 4 mewn Cyfrifeg ar ôl cwblhau asesiad coleg yn llwydddiannus.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa