Level 1 Diploma in Information Technology (IT)

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn addas ar gyfer dysgwyr sydd â diddordeb mewn datblygu sgiliau newydd neu sgiliau sydd ganddyn nhw eisoes, y sgiliau hynny sydd eu hangen ar gyfer y sector busnes a TG. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer dysgwyr sydd â diddordeb mewn datblygu sgiliau newydd neu sgiliau sydd ganddyn nhw eisoes sydd eu hangen mewn ystod o yrfaoedd TG, busnes a gweinyddol; mae'n darparu cyfle i chi ddatblygu sgiliau a rheoli ystod o becynnau meddalwedd TG.

Cwrs ydy hwn sy’n cychwyn o’r pethau sylfaenol ac yn datblygu drwy agweddau mwy cymhleth o gymwysiadau meddalwedd Microsoft. Mae’r cwrs yn addas i bawb sydd â diddordeb mewn dysgu sgiliau ymarferol ar gyfer cymhwyso meddalwedd ac ennill profiad ym maes busnes a gweinyddu. Bydd yr holl ddysgu yn digwydd yn ein hystafelloedd TG modern a llawn offer a hynny mewn amgylchedd cefnogol a chyfeillgar.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Diploma Lefel 1 City and Guilds mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Defnyddwyr TG; Tystysgrif Lefel 1 BTEC mewn Rhagarweiniad i Fusnes, Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. Cyfle i sefyll arholiadau TGAU mewn Saesneg a Mathemateg (yn dibynnu ar Raddau Blaenorol).

Yn y cwrs cymhwyster Diploma Lefel 1 mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes, gallwch astudio’r unedau canlynol: Gwella Cynhyrchiant gan ddefnyddio TG, E-bost, Cynllunio Gwefan, Argraffu Pen Desg, Hanfodion Meddalwedd TG, Meddalwedd Dylunio, Y Rhyngrwyd, Meddalwedd Cyfathrebu TG, Meddalwedd Aml-Gyfrwng, Lluniadu a Chynllunio, Bas data, Taenlenni, Graffeg Cyflwyniadau a Phrosesu Geiriau.

Lluniwyd y cymhwyster BTEC i roi’r wybodaeth, y sgiliau a’r ddealltwriaeth o weithgareddau busnes sydd eu hangen i symud ymlaen i lefel astudiaethau uwch neu i gyflogaeth. Ymhlith y pynciau mae Bod yn Drefnus, Trefnu Cyfarfod, Brandio Cynnyrch a Chynllunio Dilyniant Gyrfa.

Gofynion Mynediad

3 TGAU graddau A*- E gan gynnwys Saesneg a Mathemateg neu lwyddo i gwblhau cymhwyster Mynediad 3 Sylfaen.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Fel rhan o’r Diploma Lefel 1 ar gyfer defnyddwyr TG cewch eich asesu drwy gwblhau aseiniadau gosodedig. Bydd disgwyl i chi weithio i ddedleins a chynnal a chadw eich ffeiliau/portffolios cwrs i’r safonau gofynnol. Asesir y rhain yn fewnol gan eich tiwtor, byddan nhw’n cael eu dilysu’n fewnol a’u safoni’n allanol gan arholwr o City & Guilds. Fel rhan o gymhwyster BTEC, dysgir sgiliau drwy gyfuniad o’u dysgu yn y dosbarth a dysgu ymarferol. Asesir pob uned drwy gwblhau Aseiniadau Busnes BTEC. Bydd y rhain yn cael eu hasesu gan eich tiwtor ac yna’u safoni’n allanol gan arholwr BTEC.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Cod cwrs

06F101NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus gallech fod yn gymwys i symud ymlaen i gwrs Diploma Lefel 2 megis Diploma Lefel 2 City & Guilds mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes, Lefel 2 Mynediad Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach.

Potential Careers

Career Info

  • IT operations technician

    Average salary: £27,632

  • IT user support technician

    Average salary: £26,462

Description

IT operations technicians are responsible for the day-to-day running of IT systems and networks including the preparation of back-up systems, and for performing regular checks to ensure the smooth functioning of such systems.

Entry Requirements

Entry is possible with a variety of academic qualifications and/or relevant experience. Entrants typically possess GCSEs/S grades and A levels/H grades together with appropriate NVQ/SVQ (Levels 2, 3 or 4) or an equivalent vocational qualification. Some employers may demand a relevant degree. Training is provided off- and on-the-job supplemented by specialised courses. Postgraduate and professional qualifications and apprenticeships in some areas are available.

£17,297
£27,632
£42,900

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa