Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Mynediad i gwrs Diploma Addysg Uwch (Y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol)

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer symud ymlaen i Addysg Uwch i astudio’r Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol. Nod y cwrs ydy darparu amgylchedd cefnogol a chyfeillgar i’ch galluogi i ddatblygu’ch potensial a’ch paratoi ar gyfer astudio mewn prifysgol gyda nifer o gyn-fyfyrwyr yn symud ymlaen i ennill graddau a dyfarniadau eraill.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio Saesneg Llên, Cymdeithaseg, Seicoleg a'r Gyfraith (campysau Nantgarw a Rhondda) neu Hanes (campysau Aberdâr ac Ystrad Mynach), i gyd ar Lefel 3. Byddwch hefyd yn astudio Cyfathrebu a Sgiliau Astudio ar Lefel 3 a Rhifedd ar Lefel 2. Astudir ystod o unedau ar gyfer pob maes pwnc.

Gofynion Mynediad

Bydd angen ichi fod wedi cwblhau TGAU Cymraeg/Saesneg a TGAU Mathemateg/Rhifedd graddau A*-C neu gymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru Rhifedd a Chyfathrebu Lefel 2 yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf neu gwblhau Diploma Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach gyda phrawf dilyniant i lefelau addas ar ddiwedd y flwyddyn academaidd neu gymhwyster galwedigaethol Lefel 2.

Asesiad

Cewch eich asesu’n barhaus gydag o leiaf un asesiad dan reolaeth ac heb ei weld o’r blaen ym mhob maes pwnc. Caiff aseiniadau eu graddio fel hyn – Pas, Teilyngdod neu Ragoriaeth. Bydd disgwyl i chi hefyd gynnal ffeiliau’ch cwrs a phob portffolio i’r safonau gofynnol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

11F301NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch wneud cais i brifysgol am le ar gyrsiau gradd Anrhydedd mewn ystod eang o gyrsiau’n seiliedig ar y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol neu chwilio am swydd. Ymhlith y cyfleoedd gradd mae: addysgu, gwaith cymdeithasol, tai, gwaith ieuenctid, y gwasanaeth prawf, troseddeg, cwnsela a gwaith therapiwtig yn ogystal â’r Gyfraith, Cymdeithaseg, Seicoleg a Saesneg.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.