Lefel 3 Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol (Teledu a Ffilm)

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Cwrs 1 flwyddyn cyfwerth â 3 Lefel UG ydy’r Diploma mewn Cynhyrchu yn y Cyfryngau. Mae’r cwrs ar gyfer y rhai sydd am yrfa yn y diwydiant Ffilm a Theledu. Yn ystod y cwrs, cewch gyfle i brofi amrywiaeth o rolau cynhyrchu gan gynnwys bod yn Gyfarwyddwr, Cynhyrchydd, Ffilmiwr a Dylunydd Sain cyn arbenigo mewn un maes

Byddwch yn gweithio i gynhyrchu rhaglenni dogfen, ffilmiau byr a dramâu teledu, hysbysebion a fideos cerddoriaeth gan ddefnyddio adnoddau a chyfarpar o safon y diwydiant.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae’r cwrs yn cynnwys naw uned – un uned graidd ac wyth uned arbenigol

Uned Graidd: Dadansoddi Cynnyrch y Cyfryngau a Chynulleidfaoedd

Unedau Arbenigol: gallai’r rhain gynnwys Ysgrifennu Sgript, Hysbysebu, Effeithiau Arbennig, Fideo Cerdd, Cynhyrchu ar gyfer y Teledu ac Ôl-Gynhyrchu.

Gofynion Mynediad

Mae angen 5 TGAU graddau A*- C. yn cynnwys Saesneg a Mathemateg neu Ddiploma Lefel 2 gradd Teilyngdod mewn pwnc creadigol neu bwnc perthnasol i TG. Mae’r cwrs yn gofyn am safon dda o lythrennedd cyfrifiadurol.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad. Hefyd, ar y cychwyn asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig yn barhaus drwy gydol y cwrs. Asesir pob uned yn fewnol a’u safoni’n allanol. Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus dyfernir gradd gyffredinol sef Pas, Teilyngdod neu Ragoriaeth.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Cod cwrs

9AF305NA

Dilyniant Gyrfa

  • Gallech symud ymlaen i Diploma Estynedig Lefel 3 Estynedig mewn Cynhyrchu yn y Cyfryngau (Teledu a Ffilm).

Potential Careers

Career Info

  • Arts officer, producer or director

    Average salary: £28,685

Description

Arts officers, producers and directors assume creative, financial and organisational responsibilities in the production and direction of television and radio programmes, films, stage presentations, content for other media, and the promotion and exhibition of other creative activities.

Entry Requirements

Entry can be via academic qualifications, BTEC/SQA awards, diplomas or degrees in sector-relevant subjects. Apprenticeships are available at NVQ Levels 2 and 3 in some areas.

£17,901
£28,685
£49,589

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa