Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Lefel 1 Coginio Proffesiynol

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cwrs hwn fel rhagarweiniad i’r sgiliau sydd eu hangen i weithio fel cogydd proffesiynol yn y diwydiant, sylfaen i yrfa ym mhroffesiwn cyffrous Lletygarwch gyda’i ffocws ar y cwsmer.

Byddwch yn elwa o amrywiaeth o weithgareddau a luniwyd i wireddu’ch potensial a’ch galluogi i ddefnyddio’ch sgiliau a’ch gwybodaeth i symud ymlaen i gymhwyster Lefel 2 mewn Lletygarwch ac Arlwyo. Yn y rhaglen hon byddwch hefyd yn astudio Sgiliau Hanfodol Cymru.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio unedau a fydd yn adlewyrchu anghenion y diwydiant arlwyo tra’n eich paratoi ymhellach ar gyfer gyrfa o fewn y sector hwn.

Byddwch yn astudio: Agweddau sylfaenol lletygarwch, Safonau Cyflogaeth, Iechyd a diogelwch, Gwasanaeth Cwsmeriaid a Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth.

Bydd ein cyrsiau Lletygarch ac Arlwyo yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi i lwyddo yn y diwydiant. Cewch brofiad uniongyrchol ac ymarferol o weithio yn ein ceginau proffesiynol a’n bwytai. Mae ein bwytai hyfforddi ar agor i’r cyhoedd a bydd hyn yn gyfle gwych i chi brofi gweithio yn y diwydiant. Pan ddaw hi’n amser i chi chwilio am waith cyflogedig, byddwch eisoes wedi cael profiad o weithio mewn amgylchedd proffesiynol.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 3 TGAU graddau A*- E gan gynnwys Saesneg a Mathemateg neu gymhwyster cwrs sylfaen gan gynnwys Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif ar Lefel 3 Mynediad.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi. Bydd eich cyfweliad y cynnwys cyflwyniad i’r cwrs. Mae angen gwisg berthnasol a’r offer perthnasol ar gyfer y cwrs hwn, bydd rhestr gyflawn o'r dillad y cael ei rhoi i chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy ystod o ddulliau sy’n cynnwys asesu parhaus, arsylwi’ch gwaith ymarferol, cwblhau portffolio, tystiolaeth ddamcaniaethol a gwaith aseiniad. Byddwch yn sefyll arholiadau allanol a pharatoi portffolios Sgiliau Hanfodol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of Equipment and Kit is required for this course (Compulsory Cost - Chef Uniform - £55.06, Restaurant Materials - £26.15, Knife Set - £40) (Suggested Optional - Text books, Hand Blender, Mixer). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

7CF101NA

Dilyniant Gyrfa

  • Wrth i chi ddatblygu, gallwn eich arwain i gyrsiau uwch eu lefel neu’ch helpu os ydych yn dymuno symud yn syth i swydd. Pa lwybr bynnag y byddwch yn ei ddewis.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.