Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Level 2 Certificate in Counselling Skills

Cychwyn (w/c): 07/09/2020 Wednesday (17:30 to 20:30) Rhondda

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn bennaf ar gyfer dysgwyr â phrofiad helaeth o fywyd sy'n meddu neu heb gael hyfforddiant blaenorol mewn sgiliau cwnsela. Nod y cwrs ydy darparu rhagarweiniad cynhwysfawr i gwnsela fel galwedigaeth drwy ddysgu a datblygu sgiliau cwnsela, theori cwnsela sylfaenol a’r materion moesegol sydd yn codi yn y maes hwn.

Byddai’r cwrs hwn o ddiddordeb i’r rhai sy’n bwriadu gwella’u swyddogaeth gwaith drwy gyrraedd hyfedredd ar draws ystod o sgiliau cwnsela a hefyd am symud ymlaen i lefel ymarferwr ym maes cwnsela ac sy’n ystyried bod caffael sgiliau ac ymarfer yn sylfaen gadarn ar gyfer cychwyn eu hyfforddiant. Dydy’r dyfarniad hwn DDIM yn golygu bod y dysgwr yn ennill cymhwyster proffesiynol nac yn rhoi’r hawl iddo/iddi gwnsela yn broffesiynol.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Prif nod y dyfarniad hwn, ar ôl ei gwblhau fydd eich galluogi i ddefnyddio ystod o sgiliau cwnsela gyda bwriad, i ddeall pwysigrwydd defnyddio sgiliau cwnsela yn foesegol ac yn unol â Fframwaith Moeseg ar gyfer Arfer Dda Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain a chael mynediad i gyfleoedd symud ymlaen mewn swydd a / neu addysg bellach / hyfforddiant.

Gofynion Mynediad

Does dim gofynion ffurfiol ond rhaid bod gan y dysgwyr y gallu i gynhyrchu aseiniadau ysgrifenedig (gwaith ar brosesydd geiriau) a chymryd rhan mewn gweithgareddau asesu sgiliau ymarferol.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad.

Asesiad

Asesir yn barhaus drwy gydol y flwyddyn gan ddefnyddio gwahanol ddulliau asesu fydd yn cynnwys dyddlyfr wythnosol, asesiadau o sgiliau ymarferol a phrawf ysgrifenedig ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

01E204RA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus bydd gennych y sgiliau a’r cymhwyster i ddefnyddio sgiliau cwnsela yn ddigonol mewn nifer o sefyllfaoedd gan gynnwys y proffesiynau gofal, addysgu, gwaith ieuenctid, mentora ayb. Mae’r cwrs hwn yn rhan o lwybr dilyniant, yn eich galluogi i symud ymlaen i gwrs Tystysgrif Lefel 3 mewn Astudiaethau Cwnsela ac yna ymhellach i gwrs Diploma Lefel 4 mewn Cwnsela Therapiwtig a thu hwnt.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.