Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Level 1 IT Users

Cychwyn (w/c): 07/09/2020 Day/time and duration: To Be Confirmed Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Cwrs blwyddyn wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno datblygu sgiliau newydd neu rai y mae busnesau a sectorau TG heddiw yn gofyn amdanynt. Mae'r cwrs yn addas ar gyfer dysgwyr sydd â diddordeb mewn datblygu sgiliau newydd neu’r rhai sydd eu hangen i weithio mewn ystod o yrfaoedd TG, busnes a gweinyddol; gan roi’r cyfle ichi ddatblygu sgiliau a rheoli amrywiaeth o becynnau meddalwedd TG.

Dyma gwrs, sy'n dechrau gyda’r pethau sylfaenol ac sy'n datblygu i agweddau mwy cymhleth ar feddalwedd sy'n seiliedig ar raglenni Microsoft. Mae ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn ennill sgiliau ymarferol defnyddio meddalwedd a phrofiad busnes a gweinyddu. Cynhelir yr holl ddysgu yn ein hystafelloedd dosbarth modern â’r holl offer angenrheidiol a bydd yn digwydd mewn amgylchedd cefnogol a chyfeillgar. Cyflwyniad i ddefnyddio Sgiliau TG ar gyfer y gweithle ac i baratoi ar gyfer astudio ar lefel uwch.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

O fewn eich cymhwyster Dyfarniad Lefel 1 mewn Rhaglenni TG ar gyfer Defnyddwyr TG, bydd cyfle ichi astudio unedau o ddetholiad a gynigir a all gynnwys: Prosesu Geiriau, Cyhoeddi Bwrdd Gwaith, Meddalwedd Dylunio, Rhyngrwyd, Taenlenni a Graffeg Cyflwyno. Caiff yr ystod o Unedau TG eu hegluro ymhellach yn y cyfweliad.

Gofynion Mynediad

Fe'ch gwahoddir i ddod i gyfweliad a byddwch yn sefyll asesiad mewn sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu llafar a fydd hefyd yn pennu a oes angen unrhyw gymorth unigol arnoch.

Asesiad

Fel rhan o Ddyfarniad Lefel 1 ar gyfer Defnyddwyr TG byddwch yn cael eich asesu trwy gwblhau aseiniadau gosod. Bydd disgwyl ichi weithio i derfynau amser a chynnal eich ffeiliau / portffolios cwrs i'r safonau gofynnol. Caiff y rhain eu hasesu'n fewnol gan eich tiwtor, eu safoni'n fewnol a'u safoni'n allanol gan arholwr.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Cod cwrs

06E101NA

Dilyniant Gyrfa

  • Gweithio gyda TG a symud ymlaen i Ddyfarniad Lefel 2 mewn Rhaglenni TG ar gyfer Defnyddwyr TG
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa