Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Level 3 Subsidiary Engineering Technology (Mechanical)

Cychwyn (w/c): 07/09/2020 Day/time and duration: To Be Confirmed Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn rhagarweiniad rhagorol i Beirianneg ar lefel technegydd ac mae’n cynnwys y wybodaeth a’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i symud ymlaen i astudio Peirianneg ymhellach. Mae pwyslais yr unedau ar yr agwedd fecanyddol ac mae’r rhaglen yn cyflenwi dysgwyr sydd eisoes yn gweithio yn sector Peirianneg Mecaneg

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Y cyfuniad o unedau sydd ei angen ar gyfer y cymhwyster hwn ydy: Egwyddorion Mecanyddol, Mathemateg, Iechyd a Diogelwch, Lluniadu Peirianyddol, Rhaglennu CNC (Rheolaeth Rhifiadol drwy Gyfrifiadur) a CAD (Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur)

Gofynion Mynediad

Rhaid i chi ddangos tystiolaeth eich bod wedi cyflawni o leiaf pump TGAU gradd A* - C a rhaid i hynny gynnwys Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth. Neu, ystyrir cymwysterau lefel 2 priodol eraill; ar yr amod bod yr unedau a gyflawnwyd yn eich paratoi’n addas ar gyfer y rhaglen lefel 3 hon. Y ffordd orau i wneud hyn ydy darparu copi o’ch tystysgrif sy’n dangos yr unedau achrededig ar gyfer tiwtor eich cwrs.

Asesiad

Asesir drwy ddefnyddio cymysgedd o aseiniadau ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig a phrofion yn y dosbarth. Caiff yr holl unedau eu hasesu a’u graddio a dyfernir gradd gyffredinol am y cymhwyster.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

04P301NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus mae cyn-fyfyrwyr wedi symud ymlaen i yrfaoedd mewn nifer o ddisgyblaethau peirianyddol. Mae llawer o ddysgwyr wedi symud ymlaen i gwrs Diploma Lefel 3 BTEC mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu. Mae llwybr clir i statws corfforedig a siartredig. Mae gan gyflogwyr a sefydliadau addysg uwch feddwl uchel o Ddiplomas BTEC.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.