Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

GCSE English

Cychwyn (w/c): 07/09/2020 Available on Various Days & Times Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs TGAU Iaith Saesneg ar gyfer unrhywun sydd am wella’u sgiliau Saesneg ysgrifenedig a llafar. O ran cyfathrebu, mae’r sgiliau ysgrifenedig a llafar yn bwysig iawn yn y gymdeithas sydd ohoni heddiw a'r pwnc TGAU Saesneg yn hanfodol i’ch helpu i gael gwaith. Waeth beth fo’r proffesiwn, y rhai sy’n gallu siarad yn eglur a huawdl, yn cyfleu eu syniadau gydag argyhoeddiad yn ysgrifenedig fydd yn cael blaenoriaeth wrth gystadlu am swydd.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Yn ystod y cwrs byddwch yn astudio: • Sillafu • Atalnodi • Gramadeg • Sgiliau siarad a gwrando • Darllen a dadansoddi gwahanol destunau • Ysgrifennu creadigol – ysgrifennu naratif a disgrifiadol • Ysgrifennu trafodol – yn cynnwys llythyron, adroddiadau, erthyglau, taflenni ac areithiau • Technegau sefyll arholiad

• Spelling • Punctuation • Grammar • Speaking and listening skills • Reading and analysing various texts • Creating writing – narrative writing and descriptive writing • Transactional writing – including letters, reports, article, leaflets and speeches • Exam techniques

Gofynion Mynediad

O leiaf gradd D yn TGAU.

Asesiad

Bydd asesiad llafar a fydd yn cynnwys cyflwyniad 5-7 munud a thrafodaeth grwp 10 munud. Bydd hyn yn cyfateb i 20% o'r cwrs cyffredinol. Bydd dau arholiad hefyd ar ddiwedd y flwyddyn academaidd sy'n cyfrif am 80% o'r cymhwyster. Fe'ch asesir trwy gydol y flwyddyn i fonitro'ch cynnydd.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

GEP205YA

Dilyniant Gyrfa

  • Mae TGAU Saesneg yn gymhwyster defnyddiol iawn ac mae’n ofyniad sylfaenol gan lawer o gyrsiau. I fod yn athro mewn ysgolion cynradd neu uwchradd rhaid cael gradd B TGAU Saesneg.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.