Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Level 2 Diploma in Creative Media Production & Technology

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Gyda fwyfwy o gyfleoedd ar gyfer cyflogaeth yn y Sector Creadigol yng Nghymru, bu cynnydd yn y galw am ddysgwyr â sgiliau technegol penodol i ddiwallu anghenion cyflogwyr a diwydiant lleol. Bydd y cwrs hwn yn canolbwyntio ar wasanaethu'r anghenion hynny trwy ddatblygu'ch gwybodaeth a'ch sgiliau ym mhob maes o'r Cyfryngau a Thechnoleg Creadigol gan ddefnyddio Adobe Creative Cloud, gan gynnwys: ffotograffiaeth, ffilm, teledu, radio, dylunio gemau, cynhyrchu sain, dylunio gwefannau.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau a gwybodaeth yn seiliedig ar arferion proffesiynol ar draws sbectrwm eang o gynhyrchu technegol ac unedau sy'n ymwneud â diwydiant, megis: cynhyrchu sain, cyfryngau rhyngweithiol, technegau cynhyrchu, cynhyrchu gweledol a phrosiect personol.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 4 TGAU graddau A * - D yn cynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg neu Ddiploma Lefel 1 ar radd Teilyngdod mewn pwnc creadigol neu TG. Fe'ch gwahoddir i fynychu cyfweliad. Bydd gofyn ichi hefyd sefyll asesiad cychwynnol mewn llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu unrhyw gymorth sydd ei angen.

You will be invited to attend an interview. You will also be required to undertake an initial assessment in literacy and numeracy to establish any support required.

Asesiad

Mae pob uned yn cael ei asesu yn ôl gofynion penodol y manylebau a ddosberthir gan y corff dyfarnu ac mae'n cynnwys cyfuniad o asesu ymarferol yn seiliedig ar brosiectau a chynllunio, ymchwil, gwerthuso a myfyrio ysgrifenedig. Mae prosiectau wedi'u cynllunio i ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau sy'n mynd i'r afael ag anghenion cyflogwyr a diwydiant sector creadigol lleol. Caiff yr holl unedau eu hasesu'n fewnol a'u safoni'n allanol er mwyn sicrhau bod Safonau Cenedlaethol yn cael eu bodloni.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Cod cwrs

9AF217AA

Dilyniant Gyrfa

  • Gan adeiladu ar enw da Coleg y Cymoedd fel darparwr arbenigol o gyrsiau sy'n datblygu sgiliau diwydiannol unigryw y mae galw mawr amdanynt, bydd dysgwyr yn gweithio ar brosiectau sy'n gysylltiedig â’r diwydiant sy'n eu paratoi a'u hannog i dargedu cyfleoedd gyrfa a gynigir gan gyflogwyr y sector creadigol lleol, gan gynnwys: Pinewood Studios , S3 Advertising, Bad Wolf Studios a BBC Cymru. Bydd ehangu darpariaeth Cyfryngau Creadigol Coleg y Cymoedd yn gwella cyfleoedd dilyniant ymhellach o'n darpariaeth Lefel 1 i'n cyrsiau Lefel 3 Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol (Teledu a Ffilm) ac Addysg Uwch arbenigol, gan gynnwys ein Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio Gemau sydd wedi'i rhyddfreinio drwy Brifysgol De Cymru.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.