Yn ôl

Cyfrif Dysgu Personol (PLA)

Beth yw’r Cyfrif Dysgu Personol (PLA)?

Mae’r Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru, sy'n cynnig mynediad am ddim at gyrsiau hyblyg er mwyn meithrin y sgiliau ac ennill y cymwysterau perthnasol sydd eu hangen i ddatblygu eich gyrfa. 

 

Cymhwysedd unigol

Profir cymhwysedd wrth ymgeisio. Mae'r unigolion canlynol yn gymwys ar gyfer y rhaglen:

Rhaid i’r unigolion fod yn:

 • Byw yng Nghymru
 • Dymuno meithrin sgiliau / ennill cymwysterau mewn sectorau â blaenoriaeth
 • 19 oed neu’n hŷn

Yn ogystal, rhaid i unigolion fodloni o leiaf un o'r meini prawf

 • Incwm canolrifol (£ 26,000)
 • Gweithiwr ar ffyrlo
 • Gweithiwr ar gontractau sero awr
 • Staff asiantaeth
 • Mewn perygl o gael eich diswyddo
 • Unigolion cyflogedig sydd wedi cael eu heffeithio’n negyddol yn ariannol gan yr economi neu sydd mewn perygl o gael eu heffeithio’n negyddol, er enghraifft lle bydd eu cyflog blynyddol disgwyliedig ar gyfer y flwyddyn ariannol hon yn llai na 26k neu y gallai dyfodol eu cyflogaeth fod mewn perygl o bosibl oherwydd eu bod yn gweithio mewn sector sy'n debygol o weld effaith negyddol wrth symud ymlaen oherwydd COVID-19

Nid yw unigolion yn gymwys (wrth wneud cais) os ydynt yn unrhyw un o'r canlynol:

 • Yn iau nag 19 oed
 • Yn mynychu ysgol neu goleg yn llawn amser fel disgybl neu fyfyriwr
 • Mewn addysg uwch lawn amser
 • Yn ymgymryd â Dysgu Seiliedig ar Waith a ariennir gan Lywodraeth Cymru
 • Yn wladolyn tramor anghymwys
 • Yn derbyn Grant Dysgu neu Lwfans Cynhaliaeth Addysg y Cynulliad
 • Yn ddi-waith h.y. nid oes ganddynt gontract cyflogaeth

 

Cyrsiau sydd ar y gweill...

 

 

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.