Yn ôl

Sgiliau wrth y tiliau i staff archfarcnhad - diolch i Goleg y Cymoedd

23/12/2013

Mae gweithwyr Tesco yng nghymoedd y De fu’n ychwanegu sgiliau newydd at eu rhestr siopa yn ystod 2013, bellach yn casglu eu bonws, diolch i bartneriaeth fuddiiol rhwng yr archfarchnad a Choleg y Cynoedd.

Mae’r cynllun yn helpu gweithlu yn siopau Tesco yn Ystrad Mynach, Maesteg ac Aberdâr i wellau eu sgiliau mathemateg, cyfathrebu a chyfrifiadureg i fod o fudd yn eu gwaith a’u bywydau.

Mae’r cwmni wedi eu plesio gymaint fel eu bod am ymestyn y cynllun i rai o’u siopau cyfagos ac yna, yn y pen draw, ar draws holl gymoedd De Cymru.

Bu tiwtoriaid Coleg y Cymoedd yn ymweld â’r tair archfarchnad yn rheolaidd i gynnal sesiynau gwerthfawr i ddysgu dan faner y rhaglen Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle, sydd wedi ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a chyllid o Ewrop.

Caiff y cyrsiau eu teilwra yn ôl anghenion gweithwyr unigol ac fe fyddan nhw’n arwain i gymwysterau cydnabyddedig Sgiliau Hanfodol Cymru. Nod yr hyfforddiant yn y gweithle hwn ydy cynnig sgiliau newydd trosglwyddiadwy a hyder er mwyn i’r cyfanogwyr ysgwyddo rhagor o gyfrifoldebau yn y gwaith.

Yn ôl David Francis, Cyfarwyddwr Cyllid yng Ngholeg y Cymoedd: “Dengys Tesco eu hymrwymiad llawn i’r gweithlu. Rydyn ni’n hynod falch i gydweithio â chwmniau mawr fel hyn sy’n rhannu’n nod i gynnig cyfleodd dysgu gydol oes i bob aelod o’r gymuned. Mae’n galondid i glywed yr adborth gwych mae’n hathrawon wedi ei dderbyn oddi wrth y rhai fu’n rhan o’r hyfforddiant hwn i ddatblygu sgiliau personol yng nghwmni eu cyfeillion a’u cydweithwyr.

Bu’r staff fu’n cymryd rhan yn ymfalchïo yn y modd y bu’r hyfforddiant o gymorth i’w hyder a’u hunanbarch.

Defnyddiodd un, Kath Ward, o siop Tesco Ystrad Mynach, y cyfle i wella ei sgiliau mathemateg a TGCh.

Meddai: “Roedd y cwrs yn galed ar brydiau, gan nad oeddwn i’n gwybod llawer am gyfrifiaduron. Fe ddysgais i hefyd mod i angen diweddaru peth ar y mathemateg ddysgais i yn yr ysgol. Dwi’n falch mod i wedi cwblhau’r cwrs a dwi’n edrych ymlaen am y nesa.”

Dywedodd Mike Casey, Cyfarwyddwr Storfeydd ar gyfer archfarchnadoedd Tecso yng Ngymru: “Mae ein partneriaeth â Choleg y Cymoedd wedi bod yn llwyddiannus tu hwnt.

“Bu’r adborth gan y rhai fu’n cymryd rhan yn rhyfeddol a rydyn ni’n awyddus i ehangu’r bartneriaeth â’r coleg er mwyn rhoi’r cyfle i weithlu yn siopau Caerffili a Glyn Ebwy gael y cyfle i ddatblygu eu sgiliau. Maes o law, rydw i’n gobeithio y bydd ein llwyddiant gyda’r coleg yn ein galluogi i roi cyfleoedd Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle i bob un o’n siopau ar hyd a lled De Cymru.”

Sgiliau wrth y tiliau i staff archfarcnhad - diolch i Goleg y Cymoedd

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.