Yn ôl

Profiad gwaith 'gwych' ar gyfer myfyrwyr

09/09/2013

Cafodd myfyrwyr y cymoedd sydd am weithio i un o nifer o fusnesau deinamig yng Nghymru sy’n cael eu rhedeg gan ferched gyfle euraid i arddanogs eu talent i ddarpar gyflogwyr yr wythnos hon.

Dangosodd myfyrwyr Coleg y Cymoedd, un o sefydliadau addysg bellach mwyaf Cymru, eu sgiliau mewn nifer o wahanol feysydd i gannoedd o ferched oedd wedi ymgynnull ar gampws newydd gwerth £43 miliwn y coleg yn Nantgarw ar gyfer cynhadledd flaenllaw ‘Superwoman’.

Enwyd y digwyddiad blynyddol hwn gan ei sylfaenydd, Bethan Darwin, cyfreithwraig oedd am gael cydnabyddiaeth i’r modd y mae merched o entrepreurwyr yn ymdopi gyda’r gwaith o redeg busnes a galwadau magu teulu.

Gan arddangos eu sgiliau mewn nifer o feysydd gan gynnwys arlwyo, rheoli digwyddiadau, ffotograffiaeth a chelf a chrefft, croesawodd myfyrwyr Coleg y Cymoedd eu gwesteion i achlysur sydd, erbyn hyn, yn un o’r digwyddiadau pwysig yng nghalendr byd busnes Cymru

Rhannodd y siaradwyr gwadd eu profiad o drefnu agweddau o’u bywyd. Yn eu plith roedd Sian Gunney o Grŵp Peacock Media, cwmni Cysylltiadau Cyhoeddus a marchnata, dynes busnes brofiadol a anogodd y gwesteion i ‘ddilyn eich breuddwyd’.

Siaradwraig wadd arall oedd Kirsty Manning o Cnwd, busnes bwydydd chwaethus, a soniodd am sut mae’n ymdopi â rhedeg dau fusnes a magu teulu ifanc ar yr un pryd; a Dilys Price, sylfaenydd Touch Trust, elusen sy’n cynnig rhaglenni symud creadigol i unigolion ag anawsterau dysgu ac anableddau eraill. Dathlodd Dilys eu phenblwydd yn 80 oed drwy neidio o awyren i godi arian ar gyfer Touch Trust.

Dywedodd Judith Evans, pennaeth a phrif weithredwraig Coleg y Cymoedd; “Mae croesawu cynhadledd ‘Superwoman’ yma yn wych i’n myfyrwyr oherwydd eu bod yn gallu arddangos popeth y maen nhw wedi’i ddysgu hyd yn hyn i gannoedd o ferched busnes sy’n ddarpar gyflogwyr. Mae cael hyfforddiant go wir nid yn unig yn ddull effeithiol o roi eu sgiliau ar waith ond hefyd gall eu gwneud yn llawer mwy deniadol wrth iddyn nhw ddechrau eu gyrfaoedd ym myd gwaith.”

Dywedodd Bethan: “Mae ein haelodau a’n cynhadledd yn aml-orchwylio. Mae’n ddigwyddiad rhwydweithio lle gallwch ddysgu o brofiad merched ysbrydoledig, codi arian at elusen a siopa drwy ymweld â’r stondinau. Mae digwyddiad ‘Superwoman’ yn ymwybodol iawn o’r gymuned ac rydyn ni wrth ein bodd yn cynorthwyo a chael ein cynorthwyo gan y coleg a’i myfyrwyr.”

Yn ychwanegol i’r gynhadledd flynyddol ym mis Hydref, mae’n cynnal digwyddiadau rhwydweithio llai drwy gydol y flwyddyn ac yn codi arian ar gyfer elusennau - dros £41,000 ers ei sefydlu yn 2005. Y gost ydy £35 a’r arian net yn cael ei roi i ‘Valleys Kids’, elusen sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd yng Nghymoedd y De a Touch Trust.

Lansiwyd Coleg y Cymoedd yn ffurfiol fis diwethaf gan y Prif Weinidog Carwyn Jones a phryd hynny pwysleisiodd yr angen am gysylltiadau gwaith agosach rhwng sefydliadau addysg a diwydiant er lles economi Cymru.

Mae’r coleg a grewyd drwy uno Coleg Morgannwg a Choleg Ystrad Mynach yn gwasanaethu dros 25,000 o fyfyrwyr sy’n dod o ganol ardal ddiwydiannol draddodiadol Cymru ym mwrdeistrefi Caerffili a Rhondda Cynon Tâf a’r ardaloedd cyfagos. Mae llawer o’r myfyrwyr yn brentisiaid a hyfforddai o amrywiaeth eang o fusnesau ar draws y cymoedd ac mae’r coleg hefyd yn darparu’r dewis mwyaf o bynciau Lefel A ar un safle i dros 600 o ddysgwyr,.

Gyda throsiant blynyddol o dros £42 miliwn, mae 1,000 o staff yn gweithio dros bum campws Coleg y Cymoedd - Aberdâr, Nantgarw, Rhondda, Rhymni ac Ystrad Mynach.

Mae’r holl ddarpariaeth addysgol ar draws pum campws Coleg y Cymoedd yn parhau ar gael o fis Medi 2013, gan ddarparu un o’r ystodau ehangaf o ddewis o bynciau yn Nghymru ar gyfer dysgwyr.

Profiad gwaith 'gwych' ar gyfer myfyrwyr

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa