Yn ôl

NUS Cymru yn cydnabod coleg sydd yn ddysgwyr ganolog

09/04/2014

Cafodd Tîm Rheoli Strategol Coleg y Cymoedd eu llongyfarch gan NUS Cymru am eu hymrwymiad i ‘Lais y Dysgwr’ yn ystod Cynhadledd Llais y Dysgwr a gynhaliwyd yn ddiweddar yng Ngholeg y Cymoedd.

Mynychodd dros 80 o ddysgwyr o gampws Aberdâr, Rhondda, Nantgarw ac Ystrad Mynach Gynhadledd Dysgwyr gyntaf y coleg newydd. Croesawodd Rhiannon Llewellyn, Swyddog Gweithredol y Myfyrwyr, gynrychiolwyr y Dysgwyr a’r Tîm Rheoli Strategol i fwyty Llewellyn ar gampws Aberdâr gan ddiolch hefyd i Beth Button, Dirprwy Lywydd NUS Cymru, am roi o’i hamser prin i fynychu’r digwyddiad.

Yn ei hanerchiad, rhoddodd Beth syniad o waith NUS gan bwysleisio pwysigrwydd digwyddiadau fel y Gynhadledd i gasglu barn dysgwyr a fyddai yn eu tro yn cael eu ddefnyddio i lobïo gweinidogion ar ymgyrchoedd lleol a chenedlaethol. Cymeradwyodd y pwyslais y mae’r Pennaeth a’r Tîm Rheoli yn ei roi ar gasglu barn y dysgwyr ac yna gweithredu ar sail hynny; roedd eu presenoldeb a’u cyfranogiad yn y Gynhadledd yn dyst i hynny.

Dechreuwyd rhaglen y dydd gyda sialens tîm oedd yn gofyn am sgiliau creadigol gan ddysgwyr a staff. Yna symud ymlaen i drafod pa mor dda roedd y Coleg yn cynorthwyo cynnydd dysgwyr yn ystod eu cwrs ac yn sgil hyn cafwyd trafodaeth ddefnyddiol ar y defnydd o Gynlluniau Dysgu unigol a’r system diwtorial. I orffen gofynnwyd i’r timoedd ystyried sut caiff eu cynnydd ei reoli o ran y camau nesaf i lefelau uwch AB, i brifysgol neu i brentisiaethau neu gyflogaeth.

Dywedodd Judith Evans, Y Pennaeth a’r Prif Weithredwr: "Dw i’n wironeddol fwynhau Cynadleddau Dysgwyr gan ei fod yn awyr iach i dreulio amser o ansawdd gyda’r dysgwyr a gwrando ar yr hyn sydd ganddyn nhw i’w ddweud. Mae’n dda gwybod bod dysgwyr yn mwynhau eu hamser yma gyda ni a bydd yr adborth a gawn heddiw yn ein helpu i wella profiad y dysgwyr ymhellach, gyda ffocws cadarnach ar gymorth a chynllunio’r camau nesaf ar daith dysgwyr.” Diolchodd y Pennaeth i’r staff a’r dysgwyr am ddiwrnod llawn gwybodaeth a sicrhau pawb y byddai eu hadborth yn cael ei drafod a chymryd y camau gweithredu i ddelio ag unrhyw broblemau.

I gloi’r Gynhadledd cafwyd bwffe poeth blasus iawn wedi’i baratoi a’i weini gan fyfyrwyr Lletygarwch ac Arlwyo campws Aberdâr.

NUS Cymru yn cydnabod coleg sydd yn ddysgwyr ganolog

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.