Yn ôl

Prentisiaid yn creu argraff yn y seremoni graddio TG

23/07/2014

Bu pobl ifanc a chyflogwyr o bob cwr o Dde Cymru yn dathlu llwyddiant y Prentisiaid TG mewn seremoni graddio i ddynodi eu campau.

Derbyniodd naw prentis, sydd wedi cwblhau Prentisiaeth TG Lefel 3 drwy Goleg y Cymoedd ac Adran Hyfforddi Acorn, eu tystygrifau gan un o Gynghorwyr Rhondda Cynon Taf, Jill Bonetto, ar gampws y coleg yn Nantgarw.

Daeth y prentisiaethau i fodolaeth pan gynigwyd cyfle i symud myfyrwyr cyfredol ymlaen o Raglen 'Llwybr i Brentisiaeth' i safloedd cyflogedig drwy gontract Prentisaeth Acorn, sy'n cael ei drefnu drwy Lywodraeth Cymru a'i ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae'r rhaglen hon yn ddarpariaeth newydd y mae Acorn a Choleg y Cymoedd yn ei chyflenwi mewn partneriaeth. Roedd Coleg y Cymoedd yn darparu'r elfen seiliedig ar wybodaeth 'oddi wrth y swydd' yn y coleg, tra bod Acorn yn darparu'r elfen cymhwysedd 'yn y swydd' gyda chyflogwyr lleol, rhai fel Chad IT, Canolfan Chapter, Computer Recyclers UK, Ysgol Gyfun Oakdale, MPCT, Partners IT, Cyngor Bwrdeistref Rhondda Cynon Taf, a Chorff Cynrychioliadol yr Eglwys yng Nghymru.

Mae'r fenter wedi caniatáu i Brentisiaid ennill sgiliau bywyd a phrofiad ymarferol, tra'n gwella eu gobeithion gwaith hir-dymor, a bydd Acorn a'r Coleg yn ymestyn y bartneriaeth gyda charfan newydd o fyfyrwyr ym mis Medi 2014.

Yn ôl Craig Jones, prentis 20 oed o Donypandy, roedd y profiad wedi newid ei fywyd: “Dyma'r penderfyniad gorau wnes i erioed. Mae prentisiaeth yn datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau a hefyd yn rhoi sgiliau bywyd y byddwch chi eu hangen i weithio mewn busnes."

Cafodd Craig, gyda chefnogaeth Acorn, brentisiaeth yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter, lle bu'n dysgu sut i ddatrys materion technegol a chefnogi'r ganolfan gyda'u gofynion TG ar gyfer prosiectau creadigol.

Yn ôl Craig: “Mae Chapter yn lle rhyfeddol ac rwy'n hoffi mynd i'r gwaith. Daw miloedd o bobl drwy'r drysau bob dydd ac mae pob math o weithgareddau'n digwydd, felly mae TGCh yn hanfodol i'r busnes.

“Cyn hyn, doedd gen i ddim gwybodaeth sut oedd rhwydweithiau yn gweithio a doeddwn i ddim yn hoff o siarad ar y ffôn. Erbyn hyn, rydw i wedi datblygu sgiliau rhwydweithiau TGCh a sut i ddatrys problemau, a rydw i'n siarad â phobl a'u cynorthwyo drwy'r dydd. Mae gen i fwy o hyder a rydw i'n llawer gwell bellach am ddatrys problemau," meddai.

“Mae Coleg y Cymoedd yn lle gwych i gwrdd â rhai gyda diddordebau tebyg a chefais gefnogaeth gan Acorn o'r dechrau'n deg. Mae'r holl brofiad wedi gwneud gwahaniaeth pendant i fy ngyrfa a rydw i'n gobeithio y caf aros yn Chapter."

Mae Craig nawr yn gobeithio symud ymlaen i wneud Gradd Sylfaen TG a chael swydd llawn amser yn y Ganolfan, os bydd cyllid cyhoeddus ar gael.

Yn ôl rheolwr Craig yn Chapter, Graham Hill, mae prentisiaethau yn dda i gyflogwyr: “Fel sefydliad di-elw gyda chyflogaeth gyfyngedig, mae ein TG wedi ei ddarparu ar ychydig o arian. Mae Prentisiaeth Craig wedi caniatáu i ni greu Adran TG newydd all gefnogi anghenion cynyddol y busnes, tra'i fod yn parhau i fod yn gost-effeithiol.

“O'i ddiwrnod cyntaf, mae Craig wedi bod yn aelod ymroddgar o'r tîm, ac mae wedi ymwneud â'i waith gydag egni ac awydd i ddysgu."

Wrth annerch yn y seremoni yng Ngholeg y Cymoedd, dywedodd y Cynghorydd Jill Bonetto: “Caiff Prentisiaethau eu hystyried fel llwybr pwysig i ganiatáu pobl i gael profiad mewn swydd ac ennill cymwysterau, ac maen nhw'n wych i gyflogwyr o ran darganfod talent ac yn ddull o ddatblygu a chadw eu staff presennol. Caiff y graddedigion llwyddiannus eu rhoi ar y llwybr priodol drwy gael hyfforddiant o ansawdd a'u cyfeirio at swyddi a gyrfaoedd da, wedi eu harfogi gyda'r sgiliau y bydd cyflogwyr eu hangen ar gyfer llwyddiant."

Yn ôl Sarah John, Cyfarwyddwraig Masnachol Addysgu a Datblygu Acorn: “Mae prentisiaethau yn ddull cost-effeithiol o wella sgiliau a chadw sgiliau'r gweithlu ym mhob diwydiant ac er mwyn sicrhau, gan fod yna brinder sgiliau, bod cwmnïau yn cael eu datblygu mewn dull sy'n siwtio eu gofynion busnes."

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb cael gwybod mwy am gynlluniau Prentisiaeth Acorn edrych ar y wefan: www.acornpeople.com/training.

Prentisiaid yn creu argraff yn y seremoni graddio TG

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.