Yn ôl

Darpar Gogyddion…

12/03/2014

Bu Coleg y Cymoedd yn lleoliad i sesiwn cyfoethogi ym maes Arlwyo ar gampws Nantgarw, gan wahodd disgyblion o Ysgol Gyfun Cwm Rhymni i gymryd rhan mewn gweithdy coginio proffesiynol, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Treuliodd y 30 disgybl y diwrnod yn y ceginau arddangos, sydd ag offer cegin o safon uchaf y diwydiant, er mwyn iddyn nhw ymarfer y sgiliau sydd eu hangen i gael gwaith yn y sector arlwyo.

Mae’r sesiwn yn rhan o gyfres o ‘ddyddiau cyfoethogi’, sydd wedi eu hariannu gan Fforwm Traws-ffiniol 14 – 19 De Ddwyrain Cymru. Y nod ydy cyfoethogi profiadau dysgu myfyrwyr o ysgolion cyfrwng Cymraeg drwy roi cyfle iddyn nhw weithio gyda staff eithriadol o brofiadol y colegau mewn amgylchedd arlwyo proffesiynol. Mae sesiynau tebyg wedi eu cynnal ym maes Cynnal a Chadw Moduron a Ffrangeg, ac y mae gweithdy preswyl yn yr arfaeth ar gyfer Gofal Cwsmeriaid.

Roedd y sesiwn yn y coleg yn gymaint mwy cynhyrchiol gan fod pump o fyfyrwyr arlwyo sy’n siarad Cymraeg yn arwain y gweithdai, ac yn ymarfer eu sgiliau iaith am y tro cyntaf, mewn amgylchedd fel hyn, ers ymadael â’r ysgol.

Sylw Pennaeth y Coleg, Judith Evans oedd “Rydyn ni mor ffodus yng Ngholeg y Cymoedd bod gennym staff o sgiliau uchel yn y maes hwn, sy’n gallu addysgu yn y Gymraeg a’r Saesneg a rydyn ni’n hapus i annog y darpar gogyddion i ystyried gyrfa mewn arlwyo proffesiynol. Roedd y disgyblion yn gwrando’n astud, yn ymddwyn yn dda ac yn frwdfrydig dros ddefnyddio’r adnoddau ffantastig sydd ar gampws Nantgarw ac roedden nhw’n glod gwirioneddol i’w hysgol.”

Rhannwyd y disgyblion yn ddau grŵp a chafodd pob un y dasg o baratoi prif fwyd – selsig Morgannwg ac yna pwdin Cymreig. Dywedodd Jack Thomas, disgybl ym mlwyddyn 11, “Rydw i wedi mwynhau heddiw, a rydwi’n gobeithio mynd yn gogydd, felly mae hyn wedi bod yn grêt.”

Mae’r coleg yn cydweithio’n glos ag Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ac yn cynllunio i gydweithio ag ysgolion Cymraeg eraill drwy ardal Rhondda Cynon Taf a Chaerffili, gan gynnig gweithdai tebyg iddyn nhw.

Yn ôl Cerys Smith, Pennaeth Lletygarwch Ysgol Gyfun Cwm Rhymni: “Bu heddiw’n wych. Cafodd y disgyblion gyfle i weithio mewn cegin broffesiynol a defnyddio’u sgiliau a chael arbenigedd darlithwyr y coleg, sydd wedi bod o fudd mawr iddyn nhw.”

Darpar Gogyddion…

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.