Yn ôl

Cyfraniadau i Gynhadledd Genedlaethol Addysgu a Dysgu Colegaucymru

22/05/2014

Roedd cynrychiolwyr o Goleg y Cymoedd ynghyd â rheolwyr, mentoriaid a darlithwyr o golegau eraill ymhlith y rhai a fynychodd Gynhadledd Genedlaethol ColegauCymru ar Addysgu a Dysgu yn gynharach yn y mis. Cynhaliwyd y gynhadledd, a gefnogwyd gan Lywodraeth Cymru, yn Theatr Hafren, Y Drenewydd, a’r nod oedd rhannu canlyniadau eu hymchwil, yn sgil mabwysiadu dull ar sail tystiolaeth o fynd ati i addysgu a dysgu. Mae’r sector wedi derbyn cymorth sylweddol gan Gangen Ansawdd ac Effeithiolrwydd Polisi Llywodraeth Cymru. Arian o Gronfa Llywodraeth Cymru ar Wella Ansawdd (QIF) a alluogodd y colegau i gynnal arbrofion â chymorth.

Roedd yr ymchwil a gynhaliwyd fel arbrofion â chymorth, yn canolbwyntio ar y sialensiau sy’n wynebu’r sector addysg drwyddi draw ac roedd yn cynnwys asesiad cymheiriaid, hunan-asesiad a gwahanol ddulliau o gynnig adborth, dulliau gweithredol o ddysgu a sicrhau bod pob dysgwr yn cael eu hymestyn a’u herio i gyflawni eu potensial, datblygu llythrennedd, rhifedd ac uwch sgiliau meddwl, technoleg teclynnau symudol a dysgu mewn ‘ystafell ddosbarth ar ffurf dysgu cyfunol’ (‘flipped classroom’).

Dywedodd Julie lewis, Cydlynydd Rhwydwaith Addysgu a Dysgu ColegauCymru a threfnydd y gynhadledd: “Cryfder allweddol y mentrau hyn ydy bod systemau ac arferion yn gwella yn gyffredinol ar hyd a lled y colegau, gydag uwch reolwyr, penaethiaid adran, mentoriaid a thiwtoriaid i gyd yn gweithio i gyflawni’r un nod.

Mae colegau nawr yn rhannu’r gwersi y maen nhw wedi’u dysgu drwy set newydd o adnoddau sy’n cynnwys: Pecynnau cymorth ar gyfer rhifedd ac asesu a chynllun marcio llythrennedd, llyfrynnau astudiaeth achos, fideos o arferion dosbarth a llwyfan ar-lein ar gyfer adnoddau a chynhadledd a gweithdai i rannu a dosbarthu arferion.

Dywedodd John Phelps, y Dirprwy Bennaeth Addysgu a Dysgu: "Un o ddatganiadau gweledigaeth Coleg y Cymoedd ydy cael ein hystyried yn ddarparwr addysgu, hyfforddiant a dysgu rhagorol. O gofio’r pwynt allweddol hwn, un o’n prif flaenoriaethau ydy cynnig profiad ardderchog i’n dysgwyr drwy amrediad o ddulliau addysgu, dysgu ac asesu; dulliau sydd wedi’u hymgorffori yn eu gweithgareddau dysgu gan ddefnyddio technegau addysgu ar sail tystiolaeth gadarn.

Er mwyn datblygu ein dulliau rydyn ni wedi gweithio’n uniongyrchol mewn partneriaeth gyda thri o'r colegau AB eraill ar draws De Ddwyrain Cymru. Byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth i wella’r addysgu a’r dysgu a’r dulliau asesu yn barhaus er mwyn sicrhau bod profiad dysgwyr Coleg y Cymoedd y gorau y gall fod. Mae rhannu arferion ar draws cymunedau dysgu proffesiynol ehangach, a gyda nhw, yn cyfoethogi profiadau ein dysgwyr.”

Cyfraniadau i Gynhadledd Genedlaethol Addysgu a Dysgu Colegaucymru

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.