Yn ôl

Cynlluniau ar gyfer campws newydd ysblennydd Aberdâr gam yn nes

05/02/2015

Cyhoeddodd Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg, bod Llywodraeth Cymru am roi cymorth ariannol ar gyfer campws newydd gwerth £20 miliwn yn nghanol tref Aberdâr.

Mewn araith yng Ngholeg y Cymoedd, ar Gampws Nantgarw, dywedodd bod y Llywodraeth wedi nodi’r cynllun yn brosiect adeiladu uchel ei flaenoriaeth ar gyfer ei Rhaglen Ysgolion yn yr Unfed Ganrif ar Hugain a bydd yn gweithio gyda’r coleg i ddatblygu achos busnes i ganiatáu iddyn nhw dderbyn hyd at £11 miliwn tuag at gyfanswm cost y prosiect.

Y bwriad ydy y bydd y campws newydd blaengar yng nghanol tref Aberdâr yn disodli'r cyfleusterau cyfredol yng Nghwmdâr.

Lleolir y campws newydd oddiar Heol Wellington yn agos at orsaf drenau Aberdâr.

Y bwriad ydy adfywio’r safle 2.7 erw sydd ar hyn o bryd yn ddiffaith i wasanaethu hyd at 800 o ddysgwyr, yn ymgorffori cyfleusterau o safon y diwydiant i gyfoethogi’r addysg a’r hyfforddiant sgiliau sy’n cael eu cynnig ar hyn o bryd ar y campws presennol.

Bydd y ffaith bod y safle mor agos at orsaf drenau Aberdâr, ysgol newydd Aberdâr a chanol y dref yn darparu mynediad gwell o lawer ar gyfer dysgwyr a staff i gludiant cyhoeddus a chysylltiadau cymudo o ardaloedd y tu allan.

Dywedodd Judith Evans, Pennaeth Coleg y Cymoedd: “Rydyn ni wrth ein bodd bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei hymrwymiad i’n cynorthwyo i gyflawni ein buddsoddiad diweddaraf a fydd yn darparu’r cyfleusterau gorau ar gyfer ein dysgwyr yn ogystal â chyfleoedd datblygu.

“Bydd y campws newydd yn tanlinellu cenhadaeth Coleg y Cymoedd i sicrhau rhagoriaeth ym maes addysg a datblygiad sgiliau ar gyfer dysgwyr yn y cymunedau yr ydyn ni’n eu gwasanaethu.

“Mae’r coleg wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth gyda’r ysgolion sy’n agos at y campws newydd er mwyn datblygu cwricwlwm a fydd yn ategu’r hyn y maen nhw’n ei gynnig.

“Ar ran y coleg cyfan, hoffwn ddiolch i Lywodraeth Cymru, ein staff a’n llywodraethwyr am rannu ein gweledigaeth i newid hinsawdd addysg ôl-16 yng Nghymoedd De Cymru.”

Bydd yr adeilad yn ymgorffori’r deunydd adeiladu cynaliadwy diweddaraf a bydd yn darparu adnodd uchelgeisiol, ar gyfer dysgwyr a staff fel ei gilydd.

Cynlluniau ar gyfer campws newydd ysblennydd Aberdâr gam yn nes

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.