Yn ôl

Cynllun Prentisiaeth yn fodd i ostwng ffigyrau diweithdra

12/07/2016

Mae perthynas waith gref coleg addysg bellach sydd â thros 12,000 o ddysgwyr ar draws De Cymru gyda busnesau lleol yn y fodd i fynd i’r afael â lefelau uchel o ddiweithdra ym Mlaenau Gwent.

Mae Coleg y Cymoedd wedi ymuno â Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent i gyflenwi rhaglen brentisiaeth Aspire, menter sy’n targedu trefi Blaenau Gwent - yr ail ardal uchaf ei lefel diweithdra yng Nghymru, ddwywaith cyfartaledd y DU – er mwyn hybu’r nifer sydd yn mynd ar brentisiaethau yn yr ardal.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, buddsoddwyd yn sylweddol mewn trefi fel Glyn Ebwy, megis gwneuthurwyr ceir TVR sy’n bwriadu agor adnodd newydd erbyn 2017, ond mae astudiaethau annibynnol gan UHOVI wedi canfod  bwlch sgiliau sylweddol yn y sector gweithgynhyrchu a pheirianneg yn yr ardal. Ynghyd ag atyniad Parth Menter Glyn Ebwy ar gyfer buddsoddwyr newydd, nod y rhaglen brentisiaeth y mae Coleg y Cymoedd yn brif ddarparwr ar ei chyfer, ydy llenwi’r swyddi sydd ar gael a chynhyrchu prentisiaid sydd wedi’u paratoi ar gyfer y gwaith.

Gyda diwedd y flwyddyn beilot ar fin dod i ben, mae’r rhaglen wedi lleoli 17 o brentisiaid mewn 11 o fusnesau yn yr ardal ar draws ystod o ddiwydiannau o wneuthurwyr cerbydau modur i beirianneg mecanyddol. Mae gan bob prentis gynllun hyfforddi penodol y cytunwyd arno gyda’r coleg i’w paratoi at waith.

Un o ddysgwyr Coleg y Cymoedd sy’n elwa o raglen Aspire ydy Declan Hughes, 17 oed o Ferthyr Tudful, sydd wedi’i gyflogi gan Continental Teves, un o’r cyflenwr offer cerbydau modur rhyngwladol mwyaf. Dywedodd Declan: “Mae fy mlwyddyn gyntaf fel prentis wedi bod yn brofiad gwerthfawr ac wedi rhoi llwyfan ardderchog i mi  ar gyfer y dyfodol.

“Mae cymaint o fanteision i ddysgu yn y gweithle ond i mi yn bersonol, mae wedi gwella fy sgiliau cyfathrebu yn y gwaith a thu allan. Dw i wedi ennill mwy o wybodaeth a gallu ymarferol y gallaf eu defnyddio yn fy lleoliad gwaith ac yn fy mywyd personol. Bu’n flwyddyn gyntaf wych!”

Y gobaith ydy y bydd llwyddiant blwyddyn beilot Aspire yn annog rhagor o bobl ifanc fanteisio ar y cyfleoedd hyfforddiant ym Mlaenau Gwent ac yn y tymor hir gostwng y gyfradd diweithdra o 12.5% yn yr ardal sef tua 3,000 o bobl heb waith.

Gyda thros 50 o bobl ifanc yn gwneud cais am un o’r 20 lle yn ystod blwyddyn beilot Aspire, rhagwelir y bydd y 25 lle fydd ar gael yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf yn llenwi’n gyflym.

Dywedodd Judith Evans, Pennaeth Coleg y Cymoedd: “Mae’r ffigyrau diweithdra yn bryderus o uchel a hynny ar ein stepen drws. Ond gyda lefel y buddsoddiad sydd wedi dod i Dde Cymru yn ddiweddar, ynghyd â bwlch sylweddol yn y farchnad swyddi am unigolion medrus iawn, rydyn ni am sicrhau bod ein dysgwyr ar y blaen i lenwi unrhyw swyddi sy’n ymddangos.

“Rydyn ni’n ddiolchgar bod ein perthynas gyda gweithgynhyrchwyr lleol wedi caniatáu inni greu cyfleoedd i’n pobl ifanc ddatblygu’r sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw. Mae’r adborth gan fusnesau yn gysylltiedig ag Aspire wedi bod yn anhygoel o bositif, yn glod i’n dysgwyr.”

Dywedodd Jim McIlwee, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Gweithredol dros yr Economi yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent: “Mae Rhaglen Gydgyfrannol Brentisiaeth Aspire yn gynllun gwych i helpu uwch-sgiliau, cynorthwyo a darparu cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer pobl Blaenau Gwent. Mae’r rhaglen yn canolbwyntio’n benodol ar y sector peirianneg a hi ydy’r rhaglen gyntaf yng Nghymru a Blaenau Gwent. Dwi’n hynod o falch bod rhaglen y llynedd wedi cychwyn yn dda.”

Mae recriwito ar gyfer rhaglen Medi 2016 eisoes wedi cychwyn a gellir cael rhagor o wybodaeth gan dîm Aspire ar: sap@blaenau-gwent.gov.uk

Cynllun Prentisiaeth yn fodd i ostwng ffigyrau diweithdra

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa