Yn ôl

Coleg y Cymoedd yn cynnal Dathliadau Blynyddol Learning Curve

26/04/2018

Roedd llawer o gyffro wrth i fwy nag wyth deg o ddysgwyr o bob rhan o Rondda Cynon Taf ymgasglu yng nghampws Nantgarw Coleg y Cymoedd.

Llenwodd y dysgwyr a'u ffrindiau a'u teuluoedd yr Ystafell Fawr i gydnabod cyflawniadau'r dysgwyr; sy'n mynychu cyrsiau yng nghampysau Aberdâr, y Rhondda a Nantgarw a Chanolfannau Learning Curve ledled Rhondda Cynon Taf.

Roedd y Cyflwyniadau Blynyddol, yn dathlu'r cyflawniadau ar gyfer y flwyddyn academaidd 2016-17 a oedd yn cynnwys ystod o gyrsiau ac unedau rhan-amser y cymhwyster OCR Sgiliau Bywyd a Byw.

Yn arwain y digwyddiad oedd y Pennaeth Cynorthwyol Jonathan Morgan, a groesawodd y dysgwyr a'u gwesteion a rhoi diolch i staff y coleg a Nicola Richards, Rheolwr Gwasanaethau Dydd Learning Curve Services a'i thîm am drefnu'r digwyddiad ar y cyd.

Cyflwynodd tiwtoriaid balch eu dysgwyr a'u canmol am eu llwyddiant, wrth iddynt gasglu eu tystysgrifau ar gyfer cyflawniad neu bresenoldeb o 100%.

Wrth gyflwyno'r gwobrau, llongyfarchodd Andy Johns, Pennaeth Cynorthwyol Coleg y Cymoedd y dysgwyr ar eu cyflawniadau gan gydnabod cyfraniad enfawr eu teuluoedd a'r staff. Soniodd am frwdfrydedd y sawl oedd yn derbyn tystysgrifau a dymunodd yn dda iddynt ar gyfer y dyfodol; boed hynny’n ddyfodol mewn astudiaethau pellach neu leoliadau gwaith.

Rhoddwyd sylw arbennig i'r dysgwyr sy'n astudio Cwrs Mynediad 3 y Celfyddydau Creadigol a'r Cyfryngau ynghyd â chyd-ddysgwyr o'r cwrs Mynediad 1 Diploma mewn Cynnydd Personol; a berfformiodd addasiad gwych o A Midsummer Night's Dream dan gyfarwyddyd Ange Martin.

Dywedodd Nicola Richards, Rheolwr Gwasanaethau Dydd Learning Curve Services "Ar ran Curve Learning Services, hoffwn ddiolch i diwtoriaid, staff cefnogi ac Uwch Reolwyr am ddarparu cyfleoedd gwych i unigolion ymgysylltu'n annibynnol mewn cyrsiau achrededig trwy Goleg y Cymoedd. Mae'r ddarpariaeth ar draws pob campws yn wych gyda chyfleusterau ac adnoddau rhagorol sy'n darparu cyfoeth o brofiadau i bawb. Rydym yn gwerthfawrogi ymrwymiad ac ymroddiad holl staff Coleg y Cymoedd ac rydym wedi derbyn adborth ardderchog gan ddysgwyr a rhieni / gofalwyr, sydd i'w gweld yma yn y Seremoni Wobrwyo Flynyddol. Edrychwn ymlaen at y flwyddyn academaidd nesaf, diolch!"

Ychwanegodd Angela Jones, sy'n mynychu Campws Aberdâr "Rwy'n hoffi mynd i'r coleg newydd, mae'n braf gwneud rhywbeth gwahanol. Rwy'n hoffi cymysgu gyda fy ffrindiau a phobl newydd a dysgu llawer"

Dywedodd Cydlynydd y dosbarthiadau Learning Curve yng Ngholeg y Cymoedd, Rachel Wallen, "Mae'n hyfryd gweld ffrwyth cydweithio parhaus rhwng staff yn y coleg, staff yn y Canolfannau Learning Curve a'r dysgwyr. Mae balchder pob dysgwr sy'n derbyn eu tystysgrifau yn amlwg i bawb sy'n mynychu'r digwyddiad ".

Coleg y Cymoedd yn cynnal Dathliadau Blynyddol Learning Curve

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.