Yn ôl

Dysgwyr y Cymoedd yn gwneud darllen yn hwyl

29/10/2018

Mae coleg yn Ne Cymru wedi ymrwymo i weithio gyda chymuned ehangach Llwynypia gyda'r nod o ddod â'i gyfleusterau a'i wasanaethau i'r gymuned.

Mae un prosiect yn fenter gyffrous ar y cyd a ddatblygwyd gydag Ysgol Gynradd Treorci, lle mae dysgwyr o Goleg y Cymoedd yn rhoi'r theori a ddysgir yn y coleg ar waith. Mae'r dysgwyr brwdfrydig, sy'n astudio ar gwrs Dysgu a Datblygiad Gofal Plant Lefel 2 yng Nghampws y Rhondda yn gwirfoddoli yn yr ysgol, yn cynnal cyfres o foreau coffi a phrosiect 'Darllen gyda mi' yn eu Hystafell Deulu.

Mae'r prosiect a ddechreuodd y mis hwn yn hyrwyddo darllen fel gweithgaredd cymdeithasol a hwyliog ac yn ychwanegu syniadau newydd i annog cyfranogiad. Mae'r ysgol wedi cael ei chalonogi gyda'r canlyniadau gan eu bod eisoes wedi gweld cynnydd yn nifer y rhieni, y neiniau a theidiau a'r gofalwyr sy'n ymweld â'r ysgol.

Mae'r ysgol yn ymfalchïo yn ei pholisi Drws Agored ac yn ffodus mae ganddi gyfleusterau fel ei Hystafell Deulu er mwyn cynnal mentrau o'r fath. Dywedodd y Pennaeth, Louise Reynolds, "Rydym yn croesawu dysgwyr a phartneriaid cymunedol yn ein hysgol ni. Mae'r prosiect hwn yn hyrwyddo'r Cwricwlwm Newydd yn fawr a rhagwelir y bydd teuluoedd sy'n mynychu'r prosiect yn teimlo'n fwy parod i gefnogi eu plant gartref, yn enwedig gyda darllen a gwaith cartref. Ein bwriad yw ymgysylltu â disgyblion o bob oedran ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Choleg y Cymoedd ar brosiectau yn y dyfodol ".

Ychwanegodd Eva Tewkesbury, Tiwtor Gofal Plant yn y coleg sydd wedi bod yn gyfrifol am gefnogi cyfranogiad y dysgwyr yn yr ysgol, "Dyma gyfle gwych i'n dysgwyr ddatblygu eu sgiliau wrth arwain ar brosiect o'r fath. Dyluniwyd gwahoddiadau i annog teuluoedd a ffrindiau'r disgyblion i fynychu'r sesiynau a darparu syniadau cyffrous i ymgysylltu â darllenwyr amharod, annog plant dawnus a chefnogi'r profiad darllen 'teulu'. Mae ein dysgwyr wedi cofleidio'r cynllun ac maent yn glod i'n hadran. Hoffwn ddiolch hefyd i Mrs Anstee, arweinydd y prosiect a holl staff Ysgol Gynradd Treorci am y croeso cynnes y maent wedi'i ymestyn i'n dysgwyr ".

Adleisiodd Shan Bowen, Cydlynydd y Campws sylwadau ei chydweithiwr, gan ychwanegu "Mae staff y coleg yn ymwybodol y gall pontio o'r ysgol i gyflogaeth fod yn frawychus i rai o'n dysgwyr. Yn y coleg rydym yn cynnal mis o weithgareddau, Paratoi ar gyfer Cyflogaeth; sydd wedi bod yn fuddiol, gan roi hyder i'r dysgwyr wirfoddoli yn y fenter Darllen Brecwast.

Dywedodd dysgwr y Cymoedd Tiegan Owens, 17, o Tonypandy sy’n wirfoddolwr ar y prosiect: "Rydw i'n mwynhau gweithio gyda'r ysgol ar y prosiect Darllen Brecwast, mae wedi bod yn brofiad gwych. Rwy'n mwynhau darllen straeon a chael gwell dealltwriaeth o ba lyfrau mae plant yn eu mwynhau. Mae'n wych eistedd gyda grŵp o ddisgyblion a'u teuluoedd i edrych ar wahanol ffyrdd i fwynhau llyfrau. Bob wythnos rwyf wedi sylwi ar hyder y rhai sy'n mynychu'n gwella, wrth inni sgwrsio am y llyfr. Pan fyddaf wedi cwblhau fy nghwrs coleg, hoffwn weithio mewn ysgol ac mae hyn wedi rhoi'r cyfle delfrydol imi i brofi gwaith o’r fath.

Wrth sôn am lwyddiant y prosiect, dywedodd Mrs Anstee, Dirprwy Bennaeth Ysgol Gynradd Treorci, "Rydym yn falch iawn o lwyddiant y prosiect, mae dysgwyr y coleg wedi croesawu'r her ac yn dangos lefelau uchel o gymhelliant. Maent wedi cwrdd â'r disgyblion, wedi trafod eu hoff lyfrau ac wedi creu sachau yn llawn deunyddiau darllen i ddal dychymyg y dysgwyr wrth ddarllen. Edrychwn ymlaen at weithio gyda'r coleg ar weithgareddau yn y dyfodol ".

Dysgwyr y Cymoedd yn gwneud darllen yn hwyl

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.