Yn ôl

Dysgwyr Adeiladwaith yn ymgymryd â’r her

18/07/2019

Aeth grŵp o ddysgwyr y Diploma Lefel 1 mewn Adeiladwaith benben mewn cystadleuaeth a gynhaliwyd ar gampws Aberdâr. Dyma’r gystadleuaeth Adeiladwaith fewnol gyntaf a gynhaliwyd ar y campws newydd ac roedd yn ganlyniad sgwrs rhwng y tiwtoriaid ynghylch rhoi cyfle i'r dysgwyr brofi eu sgiliau.

Ymgymerodd pob un o'r tri ar ddeg o ddysgwyr Bricwaith â'r her o adeiladu wal i safon uchel o gynllun adeiladu / diagram, o fewn 4.5 awr. Nod y gystadleuaeth, oedd adlewyrchu rôl briciwr a helpu gwella hyder dysgwyr i gymryd y cam cyntaf yn eu gyrfa mewn bricwaith.

Defnyddiodd y dysgwyr y sgiliau a ddatblygwyd yn y gweithdy, ac fe'u marciwyd ar feysydd fel gosod, lleoli dimensiwn a bondio, mesur, lefelu, plymio a'r holl sgiliau sydd eu hangen ar gyfer yr adeiladu.

Roedd Steve Llewellyn a John Wayman wedi eu plesio gan y ffordd broffesiynol yr aeth y dysgwyr i'r afael â'r her a'r gwaith o ansawdd uchel a gynhyrchwyd ganddynt. Wrth siarad ar ran staff Adeiladwaith, rhoes John Wayman, tiwtor y cwrs, ddiolch i’r cyflenwyr adeiladu Jewson am eu nawdd hael i'r gweithgaredd a llongyfarchodd yr holl ddysgwyr am gymryd rhan ac am eu brwdfrydedd tuag at yr her.

Ychwanegodd “Roeddem am roi cyfle i'r dysgwyr wneud eu hunain yn fwy cyflogadwy ac mae cystadleuaeth fel hon yn cael effaith gadarnhaol ar eu hastudiaethau. Braf oedd gweld pa mor falch oedd y dysgwyr wrth iddynt ddangos eu sgiliau drwy gydol y gystadleuaeth.

Wrth siarad ar ôl yr her, dywedodd y dysgwr 19 oed o Gwmbach, Aberdâr, Owen Jones ei fod wedi mwynhau'r gystadleuaeth yn fawr. Roedd yn brofiad da o ran ein paratoi ar gyfer gwaith ac fe'n marciwyd ar yr holl sgiliau angenrheidiol ar gyfer gwaith yn y diwydiant Adeiladwaith.

Dywedodd Lloyd Carter, rheolwr ardal Jewson, Aberdâr “Roeddem yn hapus i gefnogi'r her yn y coleg ac roedd yn anhygoel gweld safon y gwaith a gynhyrchwyd gan y dysgwyr hyn. Gyda thuedd ar i fyny yn y sector, mae gan y dysgwyr gyfle gwych yn y coleg i feithrin y sgiliau perthnasol i lwyddo yn y diwydiant. Mae'r staff mor frwdfrydig a chefnogol ac mae'r cyfleusterau yn y campws newydd o'r radd flaenaf”.

Ychwanegodd Mark Thomas, Cyfarwyddwr Campws Aberdâr, “Rydym yn ddiolchgar i Jewson am noddi'r her ac mae'n rhaid imi ddiolch i'r holl staff a'r dysgwyr am gefnogi'r her. Ers symud i'r campws newydd rydym wedi gweld diddordeb sylweddol mewn ceisiadau ar gyfer ein cyrsiau adeiladwaith. Mae cystadlaethau fel hyn yn cael effaith mor gadarnhaol ar y dysgwyr trwy eu hymestyn a'u herio i gyflawni eu potensial ”.

Dysgwyr Adeiladwaith yn ymgymryd â’r her

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa